Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022
Αριθ.Πρωτ.:  1614

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΜΕ 1,75 % ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Προσδιορίστηκε και θα συζητηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023 η πρώτη αγωγή (πιλοτική) με αίτημα την αναγνώριση του παράνομου  επανυπολογισμού με ποσοστό μόνο 1,75% των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και η καταβολή των σχετικών αναδρομικών για τα μέλη μας που πληρούν τα πλέον πρόσφορα για την ευδοκίμηση της αγωγής κριτήρια (ηλικία, σημαντική μείωση συντάξεων σε σχέση και με τις καταβληθείσες εισφορές, χαμηλό επίπεδο αναπλήρωσης εισοδήματος).

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με προηγούμενες ανακοινώσεις μας τόσο στην πρώτη αυτή αγωγή μας όσο και στις επόμενες που θα προσδιορισθούν και αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα ισχυριζόμαστε και επισημαίνουμε κυρίως :

την παράνομη ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ με δεδομένο ότι το  ΕΤΑΤ συστάθηκε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης ειδικής αποστολής ήτοι φορέας εξασφάλισης κεκτημένων δικαιωμάτων  των υπαχθέντων σε αυτό τραπεζοϋπαλλήλων και συνταξιούχων

την αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 73 Α του Ν.4387/2016 περί επανυπολογισμού με ποσοστό 1,75 αντί μεσοσταθμικά 3,33 % σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ

– την μη τήρηση του ουσιαστικού δεδικασμένου των σημαντικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 2199/2010 και 2200/2010 για την διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ

την Αστική ευθύνη του Κράτους το οποίο δεν μερίμνησε για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΤΑΤ ώστε να μπορεί να χορηγεί τις παροχές στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του σύμφωνα με το καταστατικό του τ.ΤΑΠΤΠ καθώς δεν προέβη σε επικαιροποιημένες αναλογιστικές μελέτες και αποστέρησε πόρους από το ΕΤΑΤ, μεταφέροντας  πάνω από 120.000.000 εκ. € στο ΕΤΕΑ.

Τέλος, αίτημα της παραπάνω  αγωγής μας αποτελεί και η άρση της παράνομης επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης,  κράτηση η οποία σε κανένα απολύτως σημείο του   Ν. 4387/2016 δεν προβλέπεται για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικου καθεστώτος.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς,

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                            Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ