Αθήνα, 5 Ιουλίου  2021
Αριθ.Πρωτ.: 1495

Προς   τον
e- ΕΦΚΑ
Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών &Υγείας
Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών,
Μενάνδρου 43 – Αθήνα

 

 Κα.Φουρνάρου,

 Σας επανακοινοποιούμε τις με αριθμ. πρωτ. 1439/27.1.2021 και 1465/20.4.2021 επιστολές – διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας στις οποίες είχαμε θέσει  σημαντικές εκκρεμότητες της Διεύθυνσή σας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Με δεδομένο ότι υλοποιήθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα  του e – ΕΦΚΑ έτους 2021,  αρμοδιότητας της Υπηρεσίας σας, η δε απονομή των επιδομάτων συμπαράστασης μεταφέρθηκε στην Ε’ Διεύθυνση Συντάξεων,  θεωρούμε ότι εντός του Ιουλίου πρέπει να επιληφθείτε για την άμεση επίλυση των θεμάτων που αναφέρουμε στις ως άνω επιστολές μας και αφορούν :

α) την συζήτηση των ενστάσεων για  τον συνυπολογισμό κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων μελών μας του οικογενειακού και του ειδικού επιδόματος σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ

β) την αναγνώριση της προϋπηρεσίας  και  του χρόνου συνταξιοδοτικής θητείας για τη θεμελίωση δικαιώματος προσυνταξιοδοτικής παροχής.

γ) τον άμεσο συσχετισμό των συντάξεων μετά την προσκόμιση της απόφασης κύριας σύνταξης από τα μέλη μας προκειμένου να μην συνεχίζεται να καταβάλλεται ταυτόχρονα το προσυνταξιοδοτικό και η κύρια σύνταξη καθώς στην περίπτωση αυτή πολλά μέλη μας βρίσκονται αντιμέτωπα με αχρεώστητες καταβολές  προσυνταξιοδοτικής παροχής, τις οποίες καλούνται να επιστρέψουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και για τις οποίες χωρίς καμία υπαιτιότητα τους φορολογούνται στην ουσία διπλά.

Επειδή έχει παρέλθει κάθε έννοια εύλογου χρόνου για την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων των ασφαλισμένων μας .

Επειδή η άμεση επίλυση των ως άνω ζητημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τα μέλη μας , αναμένουμε τις ενέργειες σας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                          Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

1439_27.1.2021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ e-ΕΦΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1465_19.4.2021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ