Αθήνα, 20 Απριλίου  2021
Αριθ.Πρωτ.: 1465

Προς   τον e- ΕΦΚΑ Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών &Υγείας
Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών,
 Μενάνδρου 43 – Αθήνα

 

Αξιότιμη κ.Φουρνάρου Σε συνέχεια της από 27-1-2021 επιστολής μας και επειδή μέχρι σήμερα δενέχουμε κάποια απάντηση για τα θέματα που αναφέρονται σ΄αυτήν και αφορούνπολλά μέλη μας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που έχετεπροβεί για την επίλυση αυτών. Ακόμα σας ενημερώνουμε ότι μετά την προσκόμιση της απόφασης κύριας σύνταξηςαπό τα μέλη μας ο συσχετισμός των συντάξεων δεν γίνεται άμεσα καισυνεχίζεται να καταβάλλεται ταυτόχρονα τόσο το προσυνταξιοδοτικό όσο και ηκύρια σύνταξη με αποτέλεσμα πολλά μέλη μας να βρίσκονται αντιμέτωποι μεαχρεώστητες  καταβολές  προσυνταξιοδοτικής παροχής , τις οποίες καλούνται ναεπιστρέψουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και για τις οποίες χωρίς καμίαυπαιτιότητα τους φορολογούνται στην ουσία διπλά .Το ανωτέρω θέμα το είχαμε θέσει υπόψη σας και με την από 30-6-2020 επιστολήμας αλλά μέχρι σήμερα δυστυχώς το πρόβλημα αντί να λυθεί διογκώνεται . Αναμένοντας τις ενέργειες σας

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Συνταξιούχων ALPHA BANK

                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

                             Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

1439_27.1.2021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ e-ΕΦΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ