Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.  :  1351

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ  Ν. 4051/2012 & 4093/2012

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενες ανακοινώσεις μας από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της  πιλοτικής δίκης για τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών αναμένεται να εκδοθεί εντός του καλοκαιριού, πολύ δε πιθανόν εντός του Ιουνίου του 2020.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες η απόφαση του ΣτΕ θα αφορά μόνο τους συνταξιούχους που έχουν ασκήσει αγωγές και  οι συνταξιούχοι θα δικαιωθούν αναδρομικά μόνο για το 11μήνο και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως και τον Μάιο του 2016.

Η απόφαση που θα εκδοθεί επηρεάζει και αφορά άμεσα και όσους έχουν ήδη ασκήσει αγωγές (για καταβολή αναδρομικών στις κύριες, επικουρικές και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)  με τους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου και στις οποίες (αγωγές) περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των 11 μηνών καθώς επίσης και οι διεκδικήσεις για τα δώρα και τα επιδόματα ( έχουν ήδη κατατεθεί 60 αγωγές –  3000 αιτήσεις ).

Όσα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν ασκήσει αγωγές και επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να στείλουν τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Σύλλογο με email:ssalpha@ssalpha.gr μέχρι την   Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020  μέχρι 13:00 μ.μ. προκειμένου οι νομικοί μας σύμβουλοι να ασκήσουν τις σχετικές αγωγές ( Τα            πρωτότυπα να προσκομισθούν στον Σύλλογο ) .

 

Α.  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Το τελευταίο τριμηνιαίο  εκκαθαριστικό σημείωμα  συντάξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τα  έτη  2015, 2016, και 2017.
 4. Το τελευταίο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα της επικουρικής  σας σύνταξης  για το  έτος  2015,  ενώ  για το έτος 2016   ένα  μηνιαίο εκκαθαριστικό     μέχρι  και τον    Ιούνιο του 2016  – καθώς  από την ως άνω ημερομηνία, η επικουρική σας σύνταξη από το ΕΤΕΑ  επαναϋπολογίστηκε  βάσει του άρ.  96  του  Ν.  4387/2016. 
 5. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής   σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα.
 6. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα).

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ (ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΙΚΑ (ΚΥΡΙΑ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ (ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ)

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Το τελευταίο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης  για το   έτος  2015  καθώς και ένα εκκαθαριστικό για το έτος 2016 μηνός μέχρι και τον 6/2016 πριν δηλαδή την αναπροσαρμογή του προσυνταξιοδοτικού  σας βάσει του άρ. 73Α  του Ν.  4387/2016 .
 4. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα.
 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης

(3 πρωτότυπα).

 

        ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ (ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ)

        ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ (ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ)

        ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ (ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ)

 

Για την μερική κάλυψη  των  εξόδων  και  δαπανών για την άσκηση των παραπάνω ομαδικών αγωγών  δεδομένου  ότι  το Δ.Σ θα καλύψει μέρος των εξόδων και τα μέλη του Δ.Σ. θα συμβάλουν ουσιαστικά στην διεκπεραίωση της υπόθεσης (πχ. στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών, στον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε  κύριας και επικουρικής σύνταξης και προσυνταξιοδοτικούς ανά  αγωγή  κλπ.)  οι  ενδιαφερόμενοι  δικαιούχοι  προσυνταξιοδοτικής παροχής  χρειάζεται να καταβάλουν  το  ποσό των 15€, ενώ  οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι  κύριας και επικουρικής  σύνταξης  που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στις αγωγές αυτές χρειάζεται να καταβάλλουν 15€ για κάθε αγωγή (σύνολο 30€) στην οποία θα  συμπεριληφθούν,  αφού  διαπιστώσουν φυσικά ότι  έχουν  υποστεί μειώσεις  τόσο  την κύρια  όσο και την επικουρική τους σύνταξη.

(Αρ. Λογ. Συλλόγου : GR 74 0140 1010 1010 02002 012444).

Σε περίπτωση δε επιτυχούς αποτελέσματος και μόνον η αμοιβή των νομικών μας συμβούλων  ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των επιδικασθέντων ποσών.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                           Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ