Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου  2020

                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 1385

 ΠΡΟΣ

Χρήστο Χάλαρη,

Διοικητή e-ΕΦΚΑ,

 

Αξιότιμε κ . Διοικητά,

Με την από 23-7-2020 επιστολή μας (αρ.πρωτ.166188/23.7.2020) σας ενημερώσαμε ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ από το μήνα  Ιανουάριο του 2019 δεν εκδίδονται μηνιαία ενημερωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα προσυνταξιοδοτικής παροχής για τους συνταξιούχους μέλη μας (ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άσκηση κρίσιμων δικαιωμάτων τους όπως πχ. ρύθμιση χρεών για τα οποία απαιτούνται εκκαθαριστικά σύνταξης, χορήγηση δανείων αλλά και για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών

Ακόμα, σας επισυνάπτουμε την από 1-9-2020 επιστολή μας προς της Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας – Διεύθυνση Λοιπών Παροχών σύμβαση με την οποία επιθυμούμε να μας ενημερώσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Οργανισμός για την οριστική μετάπτωση του μηχανογραφικού συστήματος του τ.ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ στο πληροφοριακό σύστημα του e- EΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή δεν πρέπει να επαναληφθεί η προηγούμενη απαράδεκτη κατάσταση μη έκδοσης και καταβολής συντάξεων στα μέλη μας (για δύο και πλέον έτη) σας καλούμε  να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανανεωθεί η σύμβαση με την εταιρία UNISYSTEM για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική μετάπτωση στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ.

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Θεωρούμε ότι πρέπει να επιληφθείτε άμεσα των ως εξαιρετικά σημαντικών θεμάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης και να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες ώστε να διευθετηθούν εντός του τρέχοντος μηνός τα ως άνω θέματα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ALPHA BANK

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                                  Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ