Δικαίωμα συμμετοχής στις Παιδικές Κατασκηνώσεις έχουν: οι εν Ενεργεία Υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι (είτε από τον Κύριο Φορέα – ΙΚΑ -, είτε από Προσυνταξιοδοτικό ή Επικουρικό Φορέα) των Τραπεζών Μελών, του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

Δικαίωμα επίσης έχουν και οι πρώην Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε Αυτασφάλιση (ή θα προβούν) μέσω του Τμήματος Μητρώου.

Συνταξιούχοι θεωρούνται, όσοι έχουν ήδη την ΙΔΙΟΤΗΤΑ του Συνταξιούχου, μέσω της σχετικής Απόφασης ή Βεβαίωσης, από τον Φορέα που συνταξιοδοτούνται.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα που εργάζονταν και βρίσκονται σε εξάμηνο Ασφαλιστικής Ικανότητας, έχοντας ήδη καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή Σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα που αντιστοιχεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης ή δεν δύναται να εκδοθεί, έστω Προσωρινή Απόφαση Συνταξιοδότησης, ούτε σχετική Βεβαίωση Θεμελίωσης Δικαιώματος καταβολής Σύνταξης από τον αρμόδιο Φορέα, ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ να Αιτηθούν συμμετοχή στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.

 

Εν κατακλείδι: Την ημέρα κατάθεσης της Αίτησης, θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να έχει Ασφαλιστική Ικανότητα σε Ισχύ, (τακτοποιημένη μέσω του Τμήματος Μητρώου του Τομέα), η οποία θα καλύπτει, ΟΛΗ την Κατασκηνωτική Περίοδο την οποία αιτείται.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ