Αριθ. Πρωτ.: 1286

          Αθήνα,16 Δεκεμβρίου 2019

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Alpha Bank εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που του γνωστοποιούν τα μέλη του είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στα γραφεία του. Το αρχείο προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών του σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς του, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας ( Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/2019) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, κοινοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων των μελών μας.

Ι. Για Ποιους Σκοπούς και Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε,  και σε Ποιους τα Κοινοποιούμε – Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Σύλλογός μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνταξιούχων εγγεγραμμένων μελών του, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών του αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται. Ο καταστατικός σκοπός του Συλλόγου έγκειται στη μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, η κατοχύρωση και προώθηση των κατακτημένων δικαιωμάτων, η ανύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου και η ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των ως άνω συμφερόντων των μελών του και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, την τήρηση βιβλίων και μητρώου μελών του Συλλόγου και όπου αλλού απαιτείται κατά την κείμενη Σωματειακή ή άλλη Νομοθεσία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή κατόπιν ρητής συναίνεσης των μελών μας.

Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, στην έδρα του Συλλόγου μας. Επίσης ο Σύλλογος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνομη καταστροφή ή απώλεια τους. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία του Συλλόγου, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Ο Σύλλογος μεριμνά ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας και αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αναγνωρίζει η κείμενη νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό το υποκείμενο θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα προς το Σύλλογο Συνταξιούχων APLHA BANK, τηλ 210-3606071 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssalpha8@otenet.gr. Ο Σύλλογος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί εγγράφως στο αίτημα που υποβλήθηκε εντός προθεσμίας 30 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για την τυχόν καθυστέρηση απάντησης στο αίτημα. Ωστόσο ο Σύλλογος υποχρεούται σε αυτή την περίπτωση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος (30 ημερών) να ενημερώσει το υποκείμενο για την καθυστέρηση καθώς και για τους λόγους αυτής.

Επίσης το υποκείμενο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων.

ΙΙ. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Ο ιστότοπος του Συλλόγου περιλαμβάνει συνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστοτόπους τρίτων. Ο Σύλλογος δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι καθώς και για το περιεχόμενο τους.

ΙΙΙ. Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου

Ο Σύλλογος δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για καταστατικούς σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Συλλόγου σε εμφανές σημείο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

1286_16.12.2019 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ