Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 1422

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΓΩΓΕΣ 2018, 2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2020)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας διαβιβάζουμε το ενημερωτικό σημείωμα που μας απέστειλαν οι νομικοί μας σύμβουλοι για την πορεία των υποθέσεων και τον τρόπο καταβολής της μέχρι σήμερα αμοιβής βάσει των εργολαβικών που έχετε υπογράψει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΚΟΥΦΑ 75 – 106 80 ΑΘΗΝΑ

——————————————-*——————
Aθήνα, 23-11-2020
Προς
Δ.Σ Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK
ΘΕΜΑ : Μνημονιακές Κρατήσεις .
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε το έτος 2018, μέσω του δικηγορικού μας γραφείου, ασκήθηκαν για λογαριασμό των μελών του Συλλόγου ομαδικές αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, διεκδικώντας τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες, στις επικουρικές και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών Νόμων 4051/2012 και 4093/2012 καθώς και από την μη καταβολή των προβλεπόμενων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
Τελικά και παρά το γεγονός ότι με την υπ΄αριθμ.1439/2020 απόφαση του ΣτΕ δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι για τον χρονικό διάστημα από 11.6.2015 – 12.5.2016 οι περικοπές των ν.4051/2012 και 4093/2012 είναι μη νόμιμες και πρέπει να καταβληθούν στους συνταξιούχους οι σχετικές μειώσεις και τα δώρα στο σύνολό τους τελικά καταβλήθηκαν μόνο οι μειώσεις των κύριων συντάξεων και οι μειώσεις των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος , οι οποίες εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής και το οποίο αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη.
Μετά και την ως άνω καταβολή όσα από τα μέλη σας έχουν προσφύγει δικαστικά για την διεκδίκηση των άνω μειώσεων θα συνεχιστεί η δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεων τους και για το έντοκο του ποσού που τους καταβλήθηκε επί των κύριων συντάξεων και των συντάξεων προσυνταξοδοτικού καθεστώτος καθώς και για την καταβολή των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις, στις λοιπές μειώσεις των προσυνταξιοδοτικών παροχών και στα επιδόματα εορτών και αδείας του 11μήνου κύριων , επικουρικών και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ( 6/2015 – 5/2016)
Για την αμεσότερη καταβολή των ως άνω ποσών ο Σύλλογος σας μας εξουσιοδότησε να ασκήσουμε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή των ν.4714/2020 και 4734/2020 και με την οποία, παρά το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ αλλά και της πρόσφατης υπ΄αριθμ.1439/2020 απόφασης του ΣτΕ, η Πολιτεία παρανόμως κατέβαλε μόνο τις μειώσεις των αντισυνταγματικών νόμων επί των κύριων συντάξεων ενώ δεν κατέβαλε, ως όφειλε, τα επιδόματα εορτών και αδείας αλλά και τις μειώσεων των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 στις επικουρικές συντάξεις και στο σύνολο των μειώσεων στην προσυνταξιοδοτική σας παροχή. Επιπλέον με την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ επιδιώκεται να διαγνωσθεί η αντισυνταγματικότητα της διάταξης για την καταβολή των αναδρομικών, που προέβλεψε την απόσβεση μη παραγεγραμμένων αξιώσεων, με την καταβολή του ποσού των αναδρομικών του 11μήνου, για εκείνους τους συνταξιούχους που δεν είχαν προσφύγει δικαστικά μέχρι την δημοσίευση των ως άνω νόμων.
Σε κάθε περίπτωση αμέσως μόλις προσδιορισθεί η υπόθεση εκάστου των συνταξιούχων μελών σας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εκτιμάται εντός του 2021) θα σας ενημερώσουμε για τον ορισμό της δικασίμου καθώς για τυχόν επιπρόσθετα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστεί να προσκομιστούν. Στην παρούσα φάση τα μέλη σας θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail μας (gknafilip@gmail.com), Fax:2103615313 το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επιστροφής μειώσεων συντάξεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του e – ΕΦΚΑ, στο οποίο αποτυπώνεται η καταβολή των αναδρομικών για το 11μηνο που έχουν καταβληθεί στα μέλη σας που έχουν ασκήσει αγωγή, ώστε να προσκομιστεί στο δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσής σας.
Τέλος, σε συνέχεια των ερωτημάτων σας, σας ενημερώνουμε ότι οι αριθμοί λογαριασμού της Τράπεζας ΑLPHA BANK στους οποίους μπορούν τα μέλη σας να καταβάλουν την αμοιβή του γραφείου μας (2%) , σε συνέχεια της καταβολής του ποσού των μειώσεων του 11μήνου της κύριας σύνταξης και της προσυνταξιοδοτικής παροχής, σύμφωνα και με την παρ. 2α του μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού – εργολαβικού δίκης είναι:
ΙΒΑN GR 4501401010 10100210 1743322 δικαιούχος Γεωργία Φιλιπποπούλου για τους συνταξιούχους κύριας σύνταξης (ΙΚΑ) και
IBAN : GR 660 140 8130 81300 210 1055 398 δικαιούχος Σοφία Καπατσώρη για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Απαραίτητο είναι να αναγραφεί στην αιτιολογία «ονοματεπώνυμο – αμοιβή βάσει εργολαβικού». Η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμη στα γραφεία του Συλλόγου μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19. Στα γραφεία του Συλλόγου έχουμε προωθήσει και τις αποδείξεις για την καταβολή των 15€ για την κατάθεση εκάστης αγωγής.
Φυσικά όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μεταβείτε στα γραφεία του Συλλόγου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε προκειμένου να σας την αποστείλουμε με τον προσφορότερο τρόπο.
Πρόθυμες για οποιαδήποτε διευκρίνηση
Γεωργία Φιλιπποπούλου
Σοφία Καπατσώρη

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ