Αθήνα, 12 Ιανουαριου 2021

  Αρ.Πρωτ.: 1434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρά το γεγονός ότι με ρητή διάταξη του Ν.4387/2016 (άρθρο 32 του νόμου Κατρούγκαλου) οι παροχές , το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και η διαδικασία χορήγησης των παροχών του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ εξακολουθούν να ισχύουν, ως ίσχυαν, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e – ΕΦΚΑ , με υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ο EΦΚΑ έχει τροποποιήσει τη διαδικασία χορήγησης των παροχών (επιδόματα ασθενείας , επιδόματα συμπαράστασης, έξοδα κηδείας, κατασκηνώσεις ) ενώ πρόσφατα με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ  μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΤΑΥΤΕΚΩ σε Κεντρικές Διευθύνσεις και στα Τοπικά Υποκαταστήματα.

Δυστυχώς με τις ως άνω αποφάσεις έχουν ήδη δημιουργηθεί σημαντικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην χορήγηση των παραπάνω παροχών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καθυστέρηση 5 και πλέον μηνών στη χορήγηση του επιδόματος συμπαράστασης, το οποίο ακόμα σε κάποιους συναδέλφους μας δεν έχει χορηγηθεί και για το λόγο αυτό έχει ανατεθεί στους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου η άμεση αντιμετώπιση του εξαιρετικά σημαντικού ως άνω θέματος.

Μάλιστα , η παραπάνω μεταφορά αρμοδιοτήτων  έγινε χωρίς συγχρόνως να έχουν ενημερωθεί οι ασφαλισμένοι σχετικά με τα νέα σημεία εξυπηρέτησης αυτών αλλά ούτε έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των υπηρεσιών (διευθύνσεις,τηλέφωνα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με αποτέλεσμα στις εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες λόγω του κορωνοϊού να είναι αδύνατη η επικοινωνία μας με τον ασφαλιστικό μας φορέα. (βλ. και σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ όπου τονίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης και Διαχείρισης του ΕΦΚΑ να ενημερώσει άμεσα τους ασφαλισμένους , ενημέρωση η οποία δεν έχει ακόμα γίνει (βλ.σχετικό έγγραφο επισυναπτόμενο).

Για την παραπάνω κατάσταση διαμαρτυρηθήκαμε στην αρμόδια υπηρεσία του e- EΦΚΑ και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων .

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ :

  1. Η χορήγηση , παράταση διακοπή Ασφαλιστικής Ικανότητας στα Μέλη της Οικογενείας των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ , η καταχώρηση Προστατευόμενων Μελών στο Μητρώο ΕΦΚΑ   και η έκδοση βεβαιώσεων μεταφέρεται στα Τμήματα/ Γραφεία Μητρώου των Τοπικών Υποκαταστημάτων του e– ΕΦΚΑ
  2. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την καταβολή του επιδόματος ασθενείας για τους ασφαλισμένους του τ.ΤΑΑΠΤΓΑΕ η έκδοση σχετικής απόφασης απονομής παροχών κλπ μεταφέρεται στη Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας – Δ/νση Β’ Παροχών
  3. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή των εξόδων κηδείας, στη συγκέντρωση δικαιολογητικών, στην έκδοση των αποφάσεων μεταφέρεται στη Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας – Δ/νση Α’ Παροχών
  4. Η μέριμνα για την καταβολή των επιδομάτων απολύτου αναπηρίας (επίδομα συμπαράστασης) στους ασφαλισμένους του ΤΑΑΠΤΓΑΕ μεταφέρεται στα Τμήματα / Γραφεία Παροχών (Πληρωμών) Συντάξεων
  5. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων και την έκδοση διοικητικής πράξης για τη χορήγηση παροχών προνοίας, και των κατασκηνώσεων μεταφέρεται στη Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι πλέον η διαδικασία για την καταβολή των εξόδων κηδείας θα γίνεται ηλεκτρονικά (άρθρο 73 ν.4756/2020 επισυναπτόμενη διάταξη) ενώ με το άρθρο 113 του ν.4764/2020 τα έμμεσα μέλη, που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31.12.2020 παραμένουν ασφαλιστικά ικανά μέχρι 28-2-2021 ( επισυναπτόμενη διάταξη )

Συνάδελφοι ,

Αμέσως μόλις μας γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες ,τηλέφωνα που πρέπει να απευθύνεστε  θα  σας ενημερώσουμε άμεσα.

Από την πλευρά του ο Σύλλογός μας θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για να περιφρουρήσει τα κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των μελών του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε συρρίκνωση αυτών  .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                              Ε. ΜΩΡΪΑΤΗ                                      Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ