Αρ. Πρωτ. 1085

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ   ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 &  4093/2012

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε  συνέχεια της  από  5.12.2017  ανακοίνωσης μας  και με  δεδομένο  ότι μέχρι  σήμερα  τόσο ο   ΕΦΚΑ   ( τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ)  όσο και το   ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)  δεν  έχουν προβεί  σε  αποκατάσταση των συντάξεων μας  κύριων –  επικουρικών και προσυνταξιοδοτικών παροχών στο  ύψος  που είχαν   διαμορφωθεί πριν τις μειώσεις που  επιβλήθηκαν με τους Ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1 και 2) και Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υπόπαρ. ΙΑ  5 περ.1 και υποπαρ. ΙΑ.6  περ. 3)   και οι οποίες  έχουν  κριθεί  αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις  της Ολομέλειας του ΣτΕ,  αλλά ούτε  και στην  επιστροφή  των ποσών   σύνταξης  που  απωλέσαμε   κατ’   εφαρμογή   των  παραπάνω  αντισυνταγματικών νόμων καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κρίνεται  αναγκαία  η   δικαστική  διεκδίκηση των παραπάνω  αξιώσεων.

 Προκειμένου για την συμμετοχή  σας στις  ομαδικές αγωγές ενώπιον των  Διοικητικών Δικαστηρίων που θα καταθέσουν οι νομικοί μας σύμβουλοι,  οι συνάδελφοι που έχετε  υποστεί  μείωση (Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012)   στην  κύρια ή/ και στην  επικουρική  σας σύνταξη  ή  στην προσυνταξιοδοτική σας παροχή και επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή θα πρέπει να  προσκομίσετε  τα  παρακάτω:

 

Α.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  συντάξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τα  έτη  2015, 2016, και 2017.
  4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της επικουρικής  σας σύνταξης  για το  έτος  2015 , ενώ  για το έτος 2016   ένα  εκκαθαριστικό     μέχρι  και τον    Ιούνιο του 2016 – καθώς  από την ως άνω ημερομηνία, η επικουρική σας σύνταξη από το ΕΤΕΑ  επαναϋπολογίστηκε  βάσει του άρ.  96  του  Ν.  4387/2016. 
  5. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής   σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα.
  6. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης                          (3 πρωτότυπα).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑ (ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΙΚΑ (ΚΥΡΙΑ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ (ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ)

Β.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

  1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης  για το   έτος  2015  καθώς και ένα εκκαθαριστικό για το έτος 2016 μηνός μέχρι και τον 6/2016 πριν δηλαδή την αναπροσαρμογή του προσυνταξιοδοτικού  σας βάσει του άρ. 73Α  του  Ν.  4387/2016 .
  4. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής  σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα.

     5. Συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης                                      (3 πρωτότυπα).

        ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ (ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ)

        ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ (ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ)

        ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ (ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ)

Για την μερική κάλυψη  των  εξόδων  και  δαπανών για την άσκηση των παραπάνω ομαδικών αγωγών  δεδομένου  ότι  το Δ.Σ θα καλύψει μέρος των εξόδων και τα μέλη του Δ.Σ. θα συμβάλουν ουσιαστικά στην διεκπεραίωση της υπόθεσης (πχ. στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών, στον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε  κύριας και επικουρικής σύνταξης και προσυνταξιοδοτικούς ανά  αγωγή  κλπ.)  οι  ενδιαφερόμενοι  δικαιούχοι  προσυνταξιοδοτικής παροχής  χρειάζεται να καταβάλουν  το  ποσό των 15€, ενώ  οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι  κύριας και επικουρικής  σύνταξης  που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στις αγωγές αυτές χρειάζεται να καταβάλλουν 15€ για κάθε αγωγή  στην οποία θα  συμπεριληφθούν, αφού  διαπιστώσουν φυσικά ότι  έχουν  υποστεί μειώσεις  τόσο  την κύρια  όσο και την επικουρική τους σύνταξη. (Αρ. Λογ. Συλλόγου : GR 74 0140 1010 1010 02002 012444).

Σε περίπτωση δε επιτυχούς αποτελέσματος και μόνον η αμοιβή των νομικών μας συμβούλων  ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των επιδικασθέντων ποσών.

Παρακαλούμε θερμά τους συναδέλφους για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων παραπάνω δικαιολογητικών  διαφορετικά  δεν θα  είναι   εφικτό να συμπεριληφθούν στις  ομαδικές  αγωγές που θα  κατατεθούν από το νομικό επιτελείο του Συλλόγου.

Συνάδελφοι,

Αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων μας και των κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων με κύριο στόχο μας την μεγάλη μάχη κατά της ALPHA BANK για την ΣΥΜΒΑΣΗ 1981και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η Τράπεζα να υποχρεωθεί να τηρήσει στο ακέραιo τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                  Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ