Αρ. Πρωτ. 1145

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Ν.4051/15 & Ν.4093/12 ΚΑΤΑ ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ

Συνάδελφοι,

Προκειμένου να ξεδιαλύνουμε (όσο φυσικά είναι δυνατόν)  την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τα  συνεχή δημοσιεύματα, ανακοινώσεις δηλώσεις Υπουργών, Υφυπουργών ειδικών και μη ειδικών  σχετικά με την  διεκδίκηση  των επιδομάτων εορτών και αδείας καθώς και των  μειώσεων που επιβλήθηκαν στην κύρια και επικουρική μας σύνταξη με τους αντισυνταγματικούς Ν. 4051/2012 και  Ν. 4093/2012  σας  αναφέρουμε  τα παρακάτω :

 Καταρχάς μέχρι τις  20.11.2018 τα ενδιαφερόμενα  μέλη μας συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν ασκήσει σχετικές αγωγές,   δύνανται  να   προσκομίζουν στα  γραφεία  του  Συλλόγου, τα απαραίτητα  δικαιολογητικά   για τη συμμετοχή τους σε αγωγές  για την  δικαστική  διεκδίκηση  των επιδομάτων εορτών και αδείας καθώς και των  μειώσεων που επιβλήθηκαν  στην κύρια και επικουρική  τους σύνταξη με τους  Ν. 4051/2012 και  Ν. 4093/2012, η αντισυνταγματικότητα των  οποίων κρίθηκε με τις  υπ’ αριθμ.  2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι οποίες όμως ρητά έκριναν ότι οι συνέπειες της  αντισυνταγματικότητας  αρχίζουν από  10.6.2015 και  εφεξής  για λόγους  υπέρτερου  δημόσιου  συμφέροντος.

           Επίσης όπως αναλυτικά σας έχουμε ενημερώσει και με προηγούμενες ανακοινώσεις μας  με τις αγωγές που   έχουν κατατεθεί  κατά του  ΕΦΚΑ   διεκδικούμε την  πιστή   εφαρμογή   των  παραπάνω αποφάσεων του  ΣτΕ  και συγκεκριμένα  τόσο την  επιστροφή των ποσών  κύριας σύνταξης που απωλέσαμε, από τον  6ο του  έτους 2015 μέχρι και την κατάθεση  των αγωγών,  καθώς  συνεχίζονται μέχρι και σήμερα οι παραπάνω μειώσεις, όσο και  την καταβολή των επιδομάτων  Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας  για τα  έτη  2015 -2018  αλλά και την αποκατάσταση  όλων των παραπάνω στο  μέλλον.

          Επίσης   με τις αγωγές που   έχουν κατατεθεί  κατά του ΕΦΚΑ  και  ΕΤΕΑΕΠ  και αφορούν στις  προσυνταξιοδοτικές παροχές και  στην επικουρική σύνταξη  συναδέλφων αντίστοιχα, διεκδικούμε την  καταβολή των ποσών σύνταξης και  δώρων που έχουμε απωλέσει από  τον  6ο του   έτους 2015  έως και τον  6ο  του  έτους  2016,  όταν και  η  προσυνταξιοδοτική  παροχή αλλά και η  επικουρική μας σύνταξη  επαναϋπολογίστηκε  και μειώθηκε περαιτέρω βάσει των αρ. 73Α  και 96 αντίστοιχα του Ν.4387/2016.

 Για το μεταγενέστερο χρονικό  διάστημα, έχουμε  ρητά επιφυλαχθεί  με τις  ήδη ασκηθείσες  και επιδοθείσες στα Ταμεία αγωγές μας  για  κάθε αξίωση  μας  (παράνομη περικοπή επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας –  παράνομος επαναυπολογισμός συντάξεων) που απορρέει από την αντισυνταγματικότητα του Ν. 4387/2016 (νόμος  Κατρούγκαλου).

Οι αξιώσεις μας αυτές θα οριοθετηθούν και από την  αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ  επί  της  Αίτησης  Ακύρωσης  που  έχουμε ασκήσει  κατά των Υπουργικών Αποφάσεων  για τον  επανυπολογισμό των  επικουρικών συντάξεων μας, και θα ασκηθούν οι σχετικές αγωγές  κατά  του ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και του  ΕΤΕΑΕΠ (για τους συνταξιούχους επικουρικής) χωρίς επιπλέον κόστος για τα μέλη μας.

           Τέλος,  σας ενημερώνουμε ότι  το  Νομικό  Συμβούλιο  του Κράτους  με το υπ’ αριθμ. 1825/2018  Πρακτικό  Συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής  του γνωμοδότησε ότι  δεν συντρέχει  παραδεκτός και  βάσιμος λόγος για άσκηση εφέσεων  από τον ΕΦΚΑ και το  ΕΤΕΑΕΠ  κατά  αποφάσεων   των  Διοικητικών   Πρωτοδικείων   τα οποία εφαρμόζοντας τις ως άνω αποφάσεις του  ΣτΕ  επιδίκασαν  αναδρομικά από 1.7.2015 τις μειώσεις των  νόμων  4051/2012 και  4093/2012  καθώς και τα   επιδόματα  εορτών  και αδείας,  επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς μας για διεκδίκηση των ποσών, όπως αυτά αναφέρονται   στις αγωγές μας.

Ο Σύλλογος μας  αγωνίζεται με συνέπεια και μέριμνα πάντα, ώστε να έχετε πλήρη ενημέρωση για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ