Αθήνα, 13  Σεπτεμβρίου  2021
Αρ. Πρωτ.: 1505

Προς   τον
e- ΕΦΚΑ

Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών &Υγείας
Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών,
Μενάνδρου  αρ.43  Αθήνα
 &
Κεντρική   Υπηρεσία- Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρεσιών
Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής  Λοιπών Παροχών
Τμήμα  Εκκαθάρισης  και  Πληρωμής  Λοιπών  Παροχών
Αγ. Κωνσταντίνου  αρ. 8  Αθήνα

Κύριοι,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Σε συνεχεία των πρόσφατων με αριθμ. πρωτ.1439/17.1.2021,1465/20.4.2021,
1495/5.7.2021 επιστολών του Συλλόγου μας προς την Διευθύντρια του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών, αλλά και μετά από διαμαρτυρίες πολλών μελών μας επανερχόμαστε προκειμένου να αναδείξουμε για μια ακόμα φορά ένα εξαιρετικά σημαντικό και επείγον για τα μέλη μας ζήτημα, ήτοι εκείνο της επιστροφής στο e-EΦKA των ποσών προσυνταξιοδοτικών παροχών μετά την θεμελίωση δικαιώματος κύριας σύνταξης και την σχετική εκκαθάριση-συσχετισμό
κύριων και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Δυστυχώς ήδη από το έτος 2020 σας είχαμε επισημάνει ότι με την διαδικασία που ακολουθούν οι Διευθύνσεις σας, πολλά μέλη μας θα βρεθούν αντιμέτωποι με αχρεώστητες καταβολές προσυνταξιοδοτικής παροχής, τις οποίες θα κληθούν να  επιστρέψουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα με δυσκολία,   λόγω και του  ύψους του ποσού. Συγχρόνως, σας  είχαμε  επιστήσει  την προσοχή στο ότι η ανωτέρω κατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα την φορολόγηση των άνω  συνταξιούχων για ποσά προσυνταξιοδοτικής παροχής  που εν τέλει θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν με συνέπεια την ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία τους και την βέβαιη απώλεια εισοδήματος.
Έχοντας γνώση όλων των ανωτέρω, και προς αντιμετώπιση της ως άνω διαμορφωθείσας κατάστασης, η υπηρεσία σας είχε εκδώσει το με αριθμ. πρωτ. 460617/11.4.2019 έγγραφο σχετικά με την παρακράτηση της προσυνταξιοδοτικής παροχής δικαιούχων τ. ΕΤΑΤ, σύμφωνα με το οποίο το ΔΣ του ΕΦΚΑ με την υπ’ αριθμ. 6/14.2.2019 απόφαση του,  όρισε ότι προϋπόθεση για την εκκαθάριση της σύνταξης του  κύριου φορέα για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΤ, αποτελεί η παρακράτηση της προσυνταξιοδοτικής παροχής από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης  έως την ημερομηνία εκκαθάρισης της κύριας σύνταξης.
Για το σκοπό αυτό η  υπηρεσία σας – σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο – όφειλε να βεβαιώνει το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών προσυνταξιοδοτικών παροχών που θα πρέπει να παρακρατείται από τις αναδρομικές κύριες συντάξεις εκάστου δικαιούχου,  βεβαίωση, όμως, που ουδέποτε συντάχθηκε από την υπηρεσία σας ! με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ/e-ΕΦΚΑ να καταβάλλουν το σύνολο των αναδρομικών των κύριων συντάξεων στους συνταξιούχους, ενώ οι υπάλληλοι του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών ακόμα και μετά την  προσκόμιση της απόφασης κύριας σύνταξης – επικαλούμενοι τεχνικά ζητήματα του φορέα,  ήτοι την έλλειψη σχετικού μηχανογραφικού συστήματος, και την μη ύπαρξη λογαριασμού επιστροφής των ποσών – δεν προέβαιναν άμεσα σε συσχετισμό – εκκαθάριση των συντάξεων με αποτέλεσμα ούτε και στους συνάδελφους που είχαν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν άμεσα την εκκρεμότητα αυτή, δεν τους δινόταν η σχετική δυνατότητα.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να καλούνται σήμερα πολλά μέλη μας να επιστρέψουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματικά ποσά τα οποία έλαβαν μεν χωρίς καμία υπαιτιότητά τους δε,  και  τελικά  να φορολογούνται για τα αναδρομικά της κύριας σύνταξης ενώ ήδη έχουν φορολογηθεί και για τα ποσά των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος !!
Πράγματι, μετά την πολυετή αναμονή για την διευθέτηση του εν λόγω θέματος, εν μέσω των θερινών διακοπών! συνταξιούχοι μέλη μας έλαβαν από τις  υπηρεσίες επιστολές με τις οποίες τους ενημερώνετε για την οφειλή τους προς το τ.ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ, από  αχρεώστητες καταβληθείσες  συντάξεις και τους καλείτε να καταβάλλουν το όποιο υπέρογκο ποσό «οφειλής» πάραυτα και εφάπαξ σε τραπεζικό λογαριασμό που τους υποδεικνύετε.
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω είχαμε την πεποίθηση ότι ύστερα από την μακροχρόνια καθυστέρηση επίλυσης του ως άνω θέματος με αποκλειστική υπαιτιότητα των υπηρεσιών σας, την κρίσιμη στιγμή οι υπηρεσίες σας θα λειτουργούσαν με βάση της αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και θα επέλυαν το θέμα με την μέγιστη δυνατή  επιείκεια προς τους συνταξιούχους μέλη μας και όχι αιφνιδιάζοντάς τους – μετακυλίοντας το βάρος από την δυσλειτουργία του φορέα και τις αντιφατικές εγκυκλίους του στους συνταξιούχους.
Αντ’ αυτού στις επιστολές που πρόσφατα εστάλησαν περί επιστροφής, ουδένας λόγος γίνεται για παρακράτηση από τη σύνταξη ή  με δόσεις επιστροφή του ποσού, ούτε είναι έτοιμη τροποποιητική βεβαίωση συντάξεων για τα έτη στα οποία αφορά η επιστροφή συντάξεων προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα και η φορολογική τακτοποίηση των συνταξιούχων μελών μας, οι οποίοι στην δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε και από οικονομικής απόψεως αλλά και λόγω της πανδημίας, δεν έχουν την πολυτέλεια να δεσμεύουν τα χρήματα τους στην Εφορία με πιθανότερο σενάριο να μην τους επιστραφούν ποτέ και στην καλύτερη περίπτωση κάποια στιγμή να τους συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές τους. Τέλος  ουδόλως αναλύεται στις  εν λόγω  επιστολές  στους συνταξιούχους πως ο  φορέας  κατέληξε στο τελικό ποσό οφειλής  που  οι συνάδελφοι μέλη μας καλούνται να επιστρέψουν, δημιουργώντας τους έντονο αίσθημα ανασφάλειας για το  τι  ακόμα  μπορεί να τους  ζητηθεί να επιστρέψουν.
Για τους λόγους αυτούς
με την βεβαιότητα ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα του θέματος για τα μέλη μας, αιτούμαστε μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες σας :
i)να επανεξετάσουν με προσοχή το θέμα της εν λόγω επιστροφής σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας προς το διοικούμενο συνταξιούχο, προβλέποντας στις σχετικές επιστολές προτάσεις – λύσεις για την επιστροφή των ποσών πχ. σε δόσεις, το ύψος και ο αριθμός των οποίων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την σχετική δήλωση εκάστου συνταξιούχου  ή ακόμα προβλέποντας την  δυνατότητα εξυπηρέτησης  της οφειλής με  παρακράτηση μέρους της  κύριας  σύνταξης ( σε μηνιαία βάση και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία),  εφόσον το αιτηθεί ο συνταξιούχος σε περίπτωση αδυναμίας  διαφορετικής  ρύθμισης  της  οφειλής,   για την   δημιουργία  της οποίας  και το  ύψος  της δεν  φέρει  ωστόσο ουδεμία ευθύνη.
ii) να εκδίδουν πάραυτα τις νέες βεβαιώσεις συντάξεων για τα έτη στα οποία αφορά η επιστροφή συντάξεων, με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των  συνταξιούχων,  καθώς η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει αποδείξει ότι η έκδοση των νέων βεβαιώσεων για τις τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία προκειμένου για την φορολογική τακτοποίηση καθυστερεί αδικαιολόγητα και αποτελεί γολγοθά για τους συνταξιούχους μέλη μας.
iii)  να προβαίνουν άμεσα σε εκκαθάριση των μνημονιακών περικοπών στις οποίες  υπεβλήθη η προσυνταξιοδοτική παροχή και να συνυπολογίζεται και να αφαιρούνται τα σχετικά ποσά που τους οφείλει ο ΕΦΚΑ από την «οφειλή» τους προς αυτόν.
Φυσικά όλοι οι συνταξιούχοι μέλη μας επιφυλάσσονται για τον παράνομο υπολογισμό της προσυνταξιοδοτικής τους παροχής σε ποσοστό 1,75% επί των συντάξιμων αποδοχών τους αντί του υπολογισμού αυτής σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ.ΤΑΠΤΠ καθώς και από την μη επιστροφή των αντισυνταγματικών μειώσεων και την καταβολή των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Β. Τέλος σημειώνουμε ότι η σοβαρότητα και το κατεπείγον του ανωτέρω  θέματος, δεν απομειώνει την ανάγκη επίλυσης δύο ακόμα θεμάτων, που ήδη σας έχουμε θέσει και με προηγούμενες επιστολές μας και επαναφέρουμε με την παρούσα μας ήτοι :
α) την συζήτηση στο Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ των εκκρεμών ενστάσεων που αφορούν τον συνυπολογισμό κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων μελών μας του οικογενειακού και του ειδικού επιδόματος σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ.
β) την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και του χρόνου συνταξιοδοτικής θητείας για τη θεμελίωση δικαιώματος προσυνταξιοδοτικής παροχής.

Αναμένοντας άμεσα την ανταπόκριση και τις ενέργειες σας.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων ALPHA BANK

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                                     Χ.    ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ