ΕΦΚΑ: τ. ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Σας γνωστοποιούμε το σχετικό απαντητικό μήνυμα του e- ΕΦΚΑ με το οποίο ενημερώνει τους ασφαλισμένους σχετικά με τις διευθύνσεις και τα υποκαταστήματα που έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ για παροχές ασθένειας σε χρήμα (τομείς ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ)

“Σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Β’Αρ. Φύλλου 5286/1-12-2020, και την Εγκύκλιο 4/2021 όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του e ΕΦΚΑ, οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, μεταφέρθηκαν  από 1/12/2020 σε άλλες αρμόδιες διευθύνσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Για αιτήματα ασφαλιστικής ικανότητας, ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης και γενικά των διεθνών εντύπων, απευθύνεστε στα Τμήματα/Γραφεία Μητρώου του Υποκαταστήματος Μισθωτών (τ. ΙΚΑ) της περιοχής σας.
  • Για αιτήματα που αφορούν στην καταβολή εξόδων κηδείας, απευθύνεστε στα Τμήματα Α’ και Β’ Εξόδων Κηδείας της Διεύθυνσης Α’ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας που στεγάζεται Αγ. Κωνσταντίνου 5, Αθήνα, e mail: d.aparoxon@efka.gov.gr
  • Για αιτήματα που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων Μητρότητας ασφαλισμένων των Τραπεζών, απευθύνεστε στα Τμήματα Α’ και Β’ Επιδομάτων Μητρότητας της Διεύθυνσης Α’ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας, Αγ. Κω/νου 5, Αθήνα, e mail: d.aparoxon@efka.gov.gr
  • Για αιτήματα που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων ασθένειας, απευθύνεστε στα Τμήματα Α’ και Β’ Επιδομάτων Ασθένειας της Διεύθυνσης Β’ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας, που στεγάζεται Μενάνδρου 41-43, Αθήνα, e mail: d.bparoxon@efka.gov.gr
  • Για νέα αιτήματα που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας (επίδομα συμπαράστασης), απευθύνεστε στα Τμήματα/Γραφεία Παροχών (Πληρωμών) Συντάξεων του Υποκαταστήματος Μισθωτών (τ. ΙΚΑ) της περιοχής σας.
  • Για αιτήματα που αφορούν στη χορήγηση παροχών πρόνοιας, δυσχέρειας, εφάπαξ βοηθήματος παιδιού με ειδικές ανάγκες, απευθύνεστε στο Τμήμα Λοιπών παροχών σε Χρήμα της Διεύθυνσης Β’ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας, που στεγάζεται Μενάνδρου 41-43, Αθήνα, e mail: d.bparoxon@efka.gov.gr
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Για τις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για την απονομή Σύνταξης, η παρακράτηση της εισφοράς του Κλάδου Ασθένειας του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ    (για την οποία ενδιαφέρεται το Τμήμα Συντάξεων) για το ΟΠΣ-ΙΚΑ, αντιστοιχεί στον Κωδικό 12.