Κατασκηνωτικό πρόγραμμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 2019

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ ) θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής ανά πρώην Φορέα:

 • παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε – ηλικίας 6-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2005 μέχρι και 31-12-2013
 • παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε – ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2013
 • παιδιά ασφαλισμένων πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ) –  ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

   2. α    Στο διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίσκει αναρτημένα:

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) – Υπεύθυνη Δήλωση

Προσέλευσης (όχι συμπληρωμένη).

3) Πίνακα Κατασκηνώσεων 2019.

2.β Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται:

     στα γραφεία των κατά τόπους πρώην φορέων :

 • Πατησίων 54 – 3ος όροφος (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 – 2ος όροφος (για το πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ δεν απαιτείται φύλλο μισθοδοσίας )
 • Μυλλέρου 13 – 3ος όροφος (ΚΑΠ- ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)
    

   Ωράριο υποβολής αιτήσεων 8.30π.μ.-13.30μ.μ.

Ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες διευθύνσεις των κατα τόπους πρώην φορέων.

 • Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682 (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 (ΚΑΠ ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής»

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή:

 • Αίτηση
 • Κάρτα κατασκηνωτή με φωτογραφία τέκνου
 • Η προέγκριση κράτησης θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία από την 7/6/2019 (ημερομηνία κατά την οποία αναρτήθηκε στο site του ΕΦΚΑ η έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου)
 • Φύλλο μισθοδοσίας/βεβαίωση εργοδότη ή μηνιαίο φύλλο σύνταξης κατα περίπτωση

2.γ  Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Α’ κατασκηνωτική περίοδος 10/06/2019 έως 14/06/2019

Β’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019

Στις ανωτέρω ημερομηνίες αιτήσεων για τις Β’ και Γ’ κατασκηνωτικές περιόδους, θα πραγματοποιηθούν εγγραφές και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικές δεξιότητες (Δ΄περίοδος) ήτοι 18/06/2019 έως 28/06/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στις Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

3.1. Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωση και θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

3.2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφ’ όσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικόέντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.

Διευκρινίζεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Προϊστάμενη

Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και

Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και

Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Καλλιόπη Στελλάκη

Πίνακας Κατασκηνώσεων

Αίτηση Συμμετοχής

!! Προσοχή !! επειδή η αίτηση αναφέρει μόνο τον αριθμό “ΑΜΚΑ”, για το δικό μας 
Ταμείο θα πρέπει ακριβώς δίπλα να συμπληρώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο «Αριθμός 
Μητρώου του Ταμείου μας (του βιβλιαρίου)» .