Aθήνα, 23 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:  1377

 

ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

 

ΠΡΟΣ

κ.Χρήστο Χάλαρη,  Διοικητή του ν.π.δ.δ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (e-ΕΦΚΑ)») που εδρεύει στην Αθήνα,

 

Αξιότιμε κ . Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 53 του Ν.4387/2016 το ΕΤΑΤ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ , ενώ σύμφωνα με το άρθρο 73Α  από την έναρξη ισχύος του νόμου η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση ποσοστό 1,75% υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεων των ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης.

Εν προκειμένω έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι παρά το ότι οι συνταξιούχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας- Διεύθυνση Β ΄ Παροχών – Τμήμα Λοιπών Παροχών σε χρήμα του  ΕΦΚΑ  ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον φορέα κύρια σύνταξης και πολλοί από αυτούς έχουν λάβει αναδρομικά τα σχετικά χρηματικά  ποσά κύριας σύνταξης από την ημερομηνία αιτήσεως της σύνταξης, δεν λήφθηκε μέριμνα και δεν έγιναν από την αρμόδια ως άνω Διεύθυνση οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την επιστροφή των οικείων καταβληθεισών προσυνταξιοδοτικών παροχών εντός του έτους καταβολής τους με αποτέλεσμα να καλούνται – χωρίς καμία υπαιτιότητα τους – να φορολογούνται για ποσά τα οποία υποχρεούνται να επιστρέψουν, χωρίς μάλιστα να μπορούν να μεταβούν στις οικείες ΔΟΥ να διορθώσουν τα σφάλματα γιατί από το έτος 2017 η ΗΔΙΚΑ αποστέλλει τα αρχεία συντάξεων και καταχωρούνται απευθείας στους οικείους κωδικούς των συντάξεων του taxisnet , με αποτέλεσμα οι ΔΟΥ να είναι πλέον αδύνατον να διορθώσουν εσφαλμένες καταχωρήσεις των ασφαλιστικών φορέων .

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι η Διεύθυνση  Β΄Παροχών – Τμήμα Λοιπών Παροχών είχε εκδώσει το με αριθμ. πρωτ.  460617/11.4.2019 έγγραφο  σχετικά με την  παρακράτηση  της προσυνταξιοδοτικής  παροχής   δικαιούχων  τ. ΕΤΑΤ , σύμφωνα με το οποίο  το  ΔΣ  του    ΕΦΚΑ    με την  υπ’ αριθμ. 6/14.2.2019  απόφαση του, αποφάσισε  ότι   προϋπόθεση   για την εκκαθάριση  της   σύνταξης  του   κύριου   φορέα   για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΤ, αποτελεί  η  παρακράτηση της προσυνταξιοδοτικής παροχής  από την ημερομηνία  απονομής κύριας  σύνταξης έως την  ημερομηνία εκκαθάρισης της κύριας σύνταξης.  Για   το σκοπό αυτό η  ως άνω Διεύθυνση – σύμφωνα με το ως  άνω έγγραφο- οφείλει  να  βεβαιώνει το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών προσυνταξιοδοτικών παροχών που θα πρέπει να παρακρατείται  από  τις  αναδρομικές κύριες  συντάξεις  εκάστου  δικαιούχου, βεβαίωση   όμως, που μέχρι σήμερα δεν συντάσσεται ούτε αποστέλλεται στα οικεία υποκαταστήματα  με αποτέλεσμα να καθυστερεί σε κάποιες περιπτώσεις αδικαιολόγητα η καταβολή της   δικαιούμενης  κύριας  σύνταξης  σε συνταξιούχους μέλη μας .

          Για όλα τα ανωτέρω , και για τις αντιφατικές ενέργειες υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ,   έχουμε απευθυνθεί με εξώδικες δηλώσεις και επιστολές μας προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αντιμετωπισθεί με ενιαίο τρόπο το ως άνω θέμα.

Β. Ακόμα, σας ενημερώνουμε ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες από το μήνα Ιανουάριο του έτους 2019 στερούμαστε παντελώς οιασδήποτε δυνατότητας ενημέρωσης-πρόσβασης στα μηνιαία ενημερωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα προσυνταξιοδοτικής παροχής, η μη χορήγηση των οποίων διακυβεύει σοβαρά την ικανοποίηση κρίσιμων δικαιωμάτων των συνταξιούχων και παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, αρχές που επιτάσσουν να καθίστανται προσιτά τα εκάστοτε δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης και της μηνιαίας σύνταξής τους.

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ , σύμφωνα με τις δηλώσεις σας έχει ξεκινήσει. Δεν είναι όμως δυνατόν τόσο σοβαρά θέματα, όπως τα παραπάνω , να χρονίζουν εις βάρος των συνταξιούχων. Για τους λόγους αυτούς με την παρούσα μας ζητάμε να επιληφθείτε άμεσα των ως εξαιρετικά σημαντικών θεμάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης και να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες ώστε να διευθετηθούν εντός του τρέχοντος μηνός τα ως άνω θέματα.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                 Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ