ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ 11 ΜΗΝΟΥ

Συνάδελφοι ,

Μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις και επιστολές μας στο αρμόδιο Υπουργείο  συμπεριλήφθηκαν και οι συνταξιούχοι του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος στους δικαιούχους επιστροφής  αναδρομικών ποσών για το 11μήνο (11.6.2015- 12.5.2016).

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δικαιούχοι των αναδρομικών που αφορούν το ενδεκάμηνο καθίστανται και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος στους οποίους θα επιστραφούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.

Ακόμα σύμφωνα με την ΚΥΑ σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, δικαιούχοι καθίστανται και οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού δικαιώματός τους, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e – ΕΦΚΑ).

Εξάλλου , όπως προβλέπει και ο σχετικός νόμος τα ποσά καταβάλλονται άτοκα  στους δικαιούχους είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα  εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το  δημόσιο εν γένει, τους δήμους τις περιφέρειες , τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης κατά την καταβολή των ποσών, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου αλλά ούτε και παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης .

Μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης και στο ΦΕΚ θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας για επιμέρους θέματα που τυχόν θα προκύψουν

Συνάδελφοι ,                                                                                  

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει με όλα τα μέσα νομικά και συνδικαλιστικά για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεών μας .

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                    Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ