Διαμαρτυρία και Πρόσκληση

με επιφύλαξη δικαιωμάτων

 

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

Προς

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαίος  Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ)”  Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών, που εδρεύει στην Μενάνδρου αρ.43.

Κύριοι,

A. Όπως γνωρίζετε σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας, πρώην υπάλληλοι της Alpha Bank μετά την αποχώρηση τους από την Τράπεζα   και την υποβολή σχετικής αίτησης  συνταξιοδότησης, δικαιώθηκαν σύνταξης  με  αναστολή από το ΤΑΠΤΠ/ ΕΤΑΤ,  –αφού  διαπιστώθηκε  ότι πληρούσαν τις  σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης-, καθώς σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 5  του Καταστατικού  του ΤΑΠΤ  είχαν συμπληρώσει  τον απαιτούμενο  χρόνο ασφάλισης αλλά όχι και το προβλεπόμενο όριo ηλικίας, με την συμπλήρωση του οποίου  άμεσα θα άρχιζε και η καταβολή του   δικαιουμένου ποσού σύνταξης .

 Παρά τα ανωτέρω  και  ενώ  έχουν  μεσολαβήσει για πολλούς απ΄ αυτούς δύο και πλέον  έτη  από την  συμπλήρωση   των  προβλεπομένων  ορίων  ηλικίας (αρ.  18  του  ΤΑΠΤΠ )  για την καταβολή του ποσού της σύνταξης στους  ως άνω συνταξιούχους, το Ταμείο σας  δεν έχει προβεί  μέχρι σήμερα  στην καταβολή  αυτής. Ο  ΕΦΚΑ   αρνείται  δηλαδή  την καταβολή της σύνταξης  των ως άνω  συναδέλφων μελών  μας,  που έχει  ήδη κριθεί και τους έχει  απονεμηθεί με  έναρξη καταβολής της, την ημερομηνία  συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που  προβλέπει  το Καταστατικό  του ΤΑΠΤΠ .

 Μόνη λοιπόν προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης αποτελεί η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας .

 B. Επίσης   πολλοί συνάδελφοι μας που αποχώρησαν από την ALPHA BANK ,   μετά την έναρξη  ισχύος  του  Ν.  4387/2016 και την ένταξη του   Ταμείου τους (  ΤΑΠΤΠ /ΕΤΑΤ )  στον  ΕΦΚΑ,  ήτοι  μετά τις  5.2016, έχοντας  ωστόσο  θεμελιώσει κατά την  παραπάνω  ημερομηνία   δικαίωμα   προσυνταξιοδοτικής παροχής  υπέβαλαν στον ΕΦΚΑ   σχετική  αίτηση συνταξιοδότησης. Παρά το γεγονός  ότι  έχει μεσολαβήσει   μεγάλο  χρονικό  διάστημα  από  την   υποβολή  της ως άνω αίτησης και ενώ  δεν  υπάρχει ουδεμία αμφισβήτηση  ως προς την θεμελίωση του  συνταξιοδοτικού τους  δικαιώματος,  δεν τους έχει απονεμηθεί η σύνταξη με την  έκδοση  συνταξιοδοτικής απόφασης,  και   βέβαια ούτε και σε αυτή την κατηγορία συναδέλφων ο ΕΦΚΑ  έχει προβεί σε  καταβολή σύνταξης με αποτέλεσμα να  τίθεται επί κινδύνω η  διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.

Επειδή η καθυστέρηση  έναρξης  καταβολής των ποσών σύνταξης που  έχουν ήδη   δικαιωθεί οι ανωτέρω  συνταξιούχοι σας – μέλη μας καθώς και η  μη απονομή  και καταβολή  σύνταξης  στους συναδέλφους  μας  που έχουν κατά  τις  12.5.2016  θεμελιώσει και   έχουν αιτηθεί σύνταξης από τον ΕΦΚΑ μετά τις 12.5.2016, είναι παράνομη,  υπέρμετρη και αδικαιολόγητη,  παραβιάζει δε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο των μελών μας ατομικά όσο και του Συλλόγου μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου συνεχίζουν να κωφεύουν .

Επειδή  παραβιάζεται  και ο βασικός   σκοπός του Ν.  4387/2016  όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση αυτού σύμφωνα με την οποία “……….. η Μεταρρύθμιση …  Επιτυγχάνει  την  διοικητική  αποτελεσματικότητα του συστήματος και απλοποιεί  τις  διαδικασίες……»

Επειδή η  κατά  τα ανωτέρω  παράνομη και αδικαιολόγητη άρνηση του  Ταμείου  έχει  περιαγάγει  τους  συναδέλφους μας σε  ιδιαίτερα  δυσχερή οικονομική κατάσταση,  δεδομένου  και του βιοποριστικού χαρακτήρα   των εν λόγω παροχών  τις οποίες ολότελα στερούνται,  καθώς  δεν λαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό προσωρινής σύνταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να καταβάλλετε με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου τα ποσά σύνταξης που οφείλετε στους συνταξιούχους μέλη μας να προβείτε στην απονομή σύνταξης και στην παρεπόμενη  καταβολή του ποσού  σύνταξης  στους  συναδέλφους που  έχουν θεμελιώσει και αιτηθεί στο Ταμείο σας  συνταξιοδοτική παροχή

 και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης  καταβολής  της  σύνταξης στους συναδέλφους μας, επιφυλασσόμαστε για την  άσκηση παντός νόμιμου μέσου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας

Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται , αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHABANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                             Ε . ΜΩΡΑΙΤΗ                         Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Εξώδικη Διαμαρτυρία