Διαμαρτυρία και Πρόσκληση

με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

Προς

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαίος Ταμείο   Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) », που  εδρεύει  στην Αθήνα οδός Φιλελλήνων αρ. 13- 15 και εκπροσωπείται νόμιμα

Κοινοποίηση : 1. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

2. Πρόεδρο ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ κ. Δημήτριο Μπρίκη

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε πολλοί συνάδελφοι μας έχοντας θεμελιώσει   δικαίωμα   κύριας σύνταξης από το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και πλέον ΕΦΚΑ  προ του  έτους 2015 ή και κατά το έτος αυτό, υπέβαλαν – σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα  στο Καταστατικό του  ΤΑΠΤΠ –  αίτηση στο  ΕΤΕΑΠ για απονομή της  επικουρικής τους σύνταξης  από το  Ταμείο   αυτό.

Παρά το γεγονός  ότι  έχει μεσολαβήσει  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  από την  υποβολή  της  παραπάνω αίτησης  τους, ήτοι περί τα  τέσσερα  ( 4)  έτη  και ενώ δεν υπάρχει ουδεμία αμφισβήτηση ως προς την θεμελίωση του  συνταξιοδοτικού τους  δικαιώματος,  δεν τους έχει απονεμηθεί η επικουρική τους  σύνταξη με την  έκδοση  συνταξιοδοτικής απόφασης  ούτε βέβαια τους  έχει καταβληθεί ποσό  σύνταξης με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσχερή  οικονομική κατάσταση.

Επειδή η  καθυστέρηση  πλέον των τριών (3)  ετών  για την  απονομή της  επικουρικής σύνταξης  στους συναδέλφους  μέλη μας είναι παράνομη,  υπέρμετρη και αδικαιολόγητη,  παραβιάζει δε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο των μελών μας ατομικά όσο και του Συλλόγου μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου συνεχίζουν να κωφεύουν .

Επειδή  παραβιάζεται  και ο βασικός   σκοπός του Ν.  4387/2016  όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση αυτού σύμφωνα με την οποία “……….. η Μεταρρύθμιση …  Επιτυγχάνει  την  διοικητική  αποτελεσματικότητα του συστήματος και απλοποιεί  τις  διαδικασίες……»

Επειδή η  κατά  τα ανωτέρω  παράνομη και αδικαιολόγητη άρνηση του  Ταμείου  έχει  περιαγάγει  τους  συναδέλφους μας σε  ιδιαίτερα  δυσχερή οικονομική κατάσταση,  δεδομένου  και του βιοποριστικού χαρακτήρα   των εν λόγω παροχών  τις οποίες ολότελα στερούνται.

Κατόπιν των ανωτέρω

σας καλούμε να προβείτε στην απονομή της επικουρικής  σύνταξης και στην παρεπόμενη  καταβολή του ποσού  σύνταξης  στους  συναδέλφους που  έχουν θεμελιώσει και αιτηθεί στο Ταμείο σας   επικουρική σύνταξης

και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης   απονομής της  επικουρικής σύνταξης στους συναδέλφους μας, επιφυλασσόμαστε για την  άσκηση παντός νόμιμου μέσου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας

Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται , αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                             Ε . ΜΩΡΑΙΤΗ                         Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Εξώδικη Διαμαρτυρία