ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Αποσπάσματα από την επιχειρησιακή σύμβαση του Συλλόγου Προσωπικού που αφορούν τους συνταξιούχους

Στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια κάρτες
Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων της Τράπεζας που αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στην αποπληρωμή δανείων σε στεγαστικά δάνεια (συμπεριλαμβανομένων και των στεγαστικών δανείων προσωπικού), σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες της Τράπεζας δημιουργήθηκε ένα νέο πρόγραμμα διαχωρισμού της οφειλής σε δύο μέρη με στόχο τη μείωση καταβολής των σημερινών δόσεων.
• Το πρώτο μέρος θα εξοφλείται σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
• Οι όροι αποπληρωμής του δεύτερου μέρους θα εξετάζονται στη λήξη της περιόδου εξυπηρέτησης του πρώτου μέρους. Στο διάστημα αυτό το δεύτερο μισό των δανείων θα παραμένει παγωμένο. (Θα ακολουθήσει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος).

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νοσοκομειακής Περίθαλψης – Ασφάλεια Ζωής & Ανικανότητας
Η Τράπεζα εξακολουθεί να παρέχει δωρεάν σε όλο το προσωπικό, τα προστατευόμενα μέλη και τους παλαιούς συνταξιούχους (που ήδη καλύπτονται), ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, ανικανότητας και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, που προβλέπει: Αποζημίωση για ασφάλεια ζωής και ανικανότητας 18 μηνιαίες αποδοχές με ανώτατο όριο 300.000€.
• Ανώτατο όριο νοσοκομειακής περίθαλψης 17.000€ (κατόπιν αποζημιώσεως από κύριο ασφαλιστικό φορέα υγείας) με απόδοση εξόδων νοσηλείας 80% (ΒΑ θέση).