Αρ. Πρωτ. 1207

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Προς

ΕΤΕΑΕΠ

Φιλελλήνων 13-15

10557 Αθήνα

Υπόψη Διοικητού

κ. Δημήτριο Μπρίκη

 

Κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια της συνάντησης  μας,  την Παρασκευή  11.4.2019,  αναφορικά  στις επικουρικές συντάξεις των  συνταξιούχων προερχομένων  από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) θα  θέλαμε  να μας γνωρίσετε εγγράφως τον  τρόπο επανυπολογισμού των  επικουρικών συντάξεων των ήδη στις 12.5.2016  συνταξιούχων (ημερ. δημοσ.  του ν. 4387/2016)  και  ειδικότερα τον  υπολογισμό  του  Συντελεστή Επανυπολογισμού  για την  παραπάνω  κατηγορία συνταξιούχων καθώς και τις παραμέτρους  και τις αριθμητικές  τιμές που   ελήφθησαν  υπόψη για τον υπολογισμό του ΑRn και ARo για τον Τομέα του ΤΑΠΤΠ προκειμένου να υλοποιηθεί ο επανυπολογισμός  των  παραπάνω  συντάξεων.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας ήδη από την  δημοσίευση του Ν.4387/2016 καθώς σε κάθε Τομέα επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑ συναντώνται διαφορετικοί Συντελεστές Επανυπολογισμού με αποτέλεσμα να παρατηρούνται  και διαφορετικές μειώσεις   στην επικουρική σύνταξη βάσει του αρ.96 του Ν. 4387/2016 μεταξύ των συνταξιούχων  του ΕΤΕΑΕΠ, αναλόγως του  Ταμείου από το οποίο  προέρχονται,  – πχ οι  συνταξιούχοι συνάδελφοι  προερχόμενοι από το ΤΑΠΤΠ/ΕΤΑΤ,  υπέστησαν  μεγαλύτερες μειώσεις  στην επικουρική  τους σύνταξη έναντι άλλων συνταξιούχων προερχομένων από  άλλο Ταμείο ενταχθέν στο  ΕΤΑΤ- ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί σε κανένα συνταξιούχο τροποιητική απόφαση της επικουρικής του σύνταξης, προκειμένου το κάθε  ενδιαφερόμενο μέλος μας να λάβει γνώση του επανυπολογισμού και να χαίρει ουσιαστικής  δικαστικής προστασίας.

Ωστόσο  το αίτημα αυτό σήμερα  γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό,  μετά  και την πρόσφατη έκδοση αποφάσεων από το Ταμείο σας για όσους αιτήθηκαν επικουρικής σύνταξης μετά την 1.1.2015 (αρ. 96 του  Ν.  4387/2016 ) για τους οποίους ομοίως πρέπει να μας ενημερώσετε για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων τους για να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων και αν επιτυγχάνεται ο δικαιολογητικός σκοπός του Ν.4387/2016 (ισότιμη και ομοιόμορφη αντιμετώπιση  όλων των συνταξιούχων πριν και μετά τον Ν. 4387/2016).

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι μέλη μας προέρχονται από το τ.ΤΑΠΤΠ και εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ και μετέπειτα στο ΕΤΕΑΕΠ (οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θιγούν τα κεκτημένα δικαιώματά τους κατά την κατανομή δε της περιουσίας μεταξύ ΕΤΑΤ και ETEA, το ΕΤΕΑ έλαβε 200.000.000 € για τα ειδικά δικαιώματα των συνταξιούχων μελών του ΤΑΠΤΠ  ποσό το οποίο προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την εργοδότριά μας ALPHA BANK.

Αντί όμως οι συνταξιούχοι προερχόμενοι από το  ΤΑΠΤΠ   να λαμβάνουν τη σύνταξη τους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του ΤΑΠΤΠ παρατηρούν, μετά τον επανυπολογισμό μείωση  ακόμα και  60 %   έναντι της σύνταξης που  δικαιώθηκαν κατά την αποχώρηση τους από την Τράπεζα σε αντίθεση με συναδέλφους τους άλλων Τραπεζών στους οποίους οι μειώσεις είναι αισθητά μικρότερες.

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την πεποίθηση ότι η έγκαιρη παροχή της προσήκουσας ενημέρωσης από το  Ταμείο  σχετικά  με τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων των μελών μας είναι απολύτως αναγκαία, συμβάλλοντας στην εμπέδωση  της εμπιστοσύνης των πολιτών στη χρηστή λειτουργία του Ταμείου αλλά και στην ουσιαστική δικαστική  προστασία  κάθε συνταξιούχου.

 Με την ελπίδα ότι θα ενσκήψετε με  προσοχή στο  φλέγον τούτο   θέμα που απασχολεί την πλειοψηφία των μελών μας, αναμένουμε άμεσα την έγγραφη  απάντηση σας.

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων
ALPHA BANK

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΤΕΑΕΠ