ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Tου Συλλόγου Συνταξιούχων Alpha Bank που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον κ. Νικόλαο Δομένικο, ως Προέδρου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων αρ. 54.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Ι.     Τα μέλη του Δ.Σ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΙΙ.   Την Κυβερνητική Επίτροπο

 

Όπως γνωρίζετε, τα διαθέσιμα των Τομέων των Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ έχουν δημιουργηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων και είναι η τελευταία γραμμή άμυνας για τη, στοιχειώδη έστω, διατήρηση των ήδη συρρικνωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων.

Ως εκ τούτου η δυνατότητα ακέραιης καταβολής των παροχών των Ταμείων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον δεν θιγούν τα κεφάλαια που έχουν σχηματιστεί υπέρ εκάστου εξ αυτών.

Το Ελληνικό Δημόσιο, στο παρελθόν, δια διαφόρων πράξεων και παραλείψεων της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας του παραβιάζοντας την υποχρέωση του για προστασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων προκάλεσε σε αυτά σημαντική οικονομική ζημία και μεγάλα ελλείμματα, θέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο όχι μόνο την ακεραιότητα των παροχών στα μέλη μας αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα τους. Εξάλλου τόσο εσείς, αλλά και όλα τα μέλη του ΤΑΥΤΕΚΩ και η Κυβερνητική Επίτροπος γνωρίζετε πολύ καλά τις σημαντικές ζημίες που έχουν υποστεί γενικώς τα αποθεματικά του ΤΑΥΤΕΚΩ και ειδικώς των Ταμείων των Τραπεζών με την τοποθέτησή τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και τα τεράστια ελλείμματα που προκλήθηκαν μετά την απομείωση που επέβαλε το PSI.

Για τους λόγους αυτούς σας δηλώνουμε με την παρούσα μας, ότι θεωρούμε παράνομη και άκυρη οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της οποιασδήποτε μορφής “επένδυσης” ή οποιαδήποτε απόπειρα “επένδυσης”- “διάθεσης” και “διαχείρισης” οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τα κάθε είδους αποθεματικά και τα ταμειακά διαθέσιμα των Τομέων των Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ και ιδιαιτέρως για την τυχόν σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ρευστότητας (repos). Τυχόν λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τα ανωτέρω, προσβάλλει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων μελών μου, θέτει εν αμφιβόλω την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και την ακέραιη καταβολή των παροχών προκαλώντας ζημία και στα μέλη μου για την αποκατάσταση της οποίας θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

 

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας

 ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Να απέχετε από οποιαδήποτε λήψη απόφασης σχετικά με την “αξιοποίηση επένδυση” των διαθεσίμων των Τομέων Προσωπικού Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ μέσω ΟΔΔΗΧ σε βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (repos), ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοιας μορφής επένδυση.

Nα γνωστοποιήσετε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την κατηγορηματική αντίθεση του ΤΑΥΤΕΚΩ σε οποιαδήποτε απόπειρα επέμβασης της κρατικής εξουσίας με σκοπό την οποιαδήποτε χρήση, «επένδυση» ή την υπό οποιοδήποτε λόγο ή αιτία διάθεση είτε των διαθεσίμων, είτε των ταμειακών αποθεματικών του ΤΑΥΤΕΚΩ για σκοπούς αλλότριους από τους καταστατικούς σκοπούς αυτού.

Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, η οποία θα είναι επιβεβλημένη για την προστασία της περιουσίας του Ταμείου μας και την διασφάλιση των εν γένει δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων .

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα προς εκείνον που απευθύνεται ο οποίος καλείται να παραδώσει αντίγραφο της παρούσας σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και στην Κυβερνητική Επίτροπο και στην αναπληρώτρια αυτής, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες , αντιγράφοντας την ολόκληρη στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

 

Αθήνα, 24-4-2015

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANΚ

           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ