ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ALPHA BANK

ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  8 – 106 79  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071 FAX.: 210 3606347

e-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr

 

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση

με επιφύλαξη δικαιωμάτων

 

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

Προς

 Το Σωματείο με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως» (ΤΑΠΤΠ) που      εδρεύει στην Αθήνα (Θεάτρου 9), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

Κοινοποιείται και :

Στην Ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρία με την επωνυμία “ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK” που έχει έδρα την Αθήνα , οδός Σταδίου αρ. 40 όπως νόμιμα εκπροσωπείται  .

 

  1. Με τις από 26.5.2016 και 22-6-2016 εξώδικες διαμαρτυρίες – προσκλήσεις μας, σας ζητήσαμε να μας χορηγήσετε με δαπάνες μας αντίγραφα α.) της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου σας, της Τράπεζας Alpha και του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, β.) των πρακτικών της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Μελών του Ταμείου κατά την οποία αποφασίστηκε η διάλυση του Ταμείου και γ.) της πρόσκλησης για την ως άνω Γενική Συνέλευση. Έως σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στο αίτημά μας αυτό, ούτε μας χορηγήθηκαν τα έγγραφα που ζητήσαμε και έχουμε δικαίωμα να λάβουμε.
  2. Ακόμα, με την από 22-6-2016 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση μας αποδοκιμάσαμε έντονα τις ενέργειές σας με τις οποίες κοινοποιήσατε στα μέλη μας επιστολές με τις οποίες ζητούσατε να υπογράψουν μία ευρύτατη και γενική παραίτηση  από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωσή τους κατά του Ταμείου και κατά της ALPHA BANK απορρέουσα από την ιδιότητα τους ως μελών του Ταμείου, προκειμένου να τους καταβληθεί η οφειλόμενη παροχή ενηλικιώσεως τέκνου. Στη δήλωση αυτή, για την υπογραφή της οποίας τάσσατε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, τα μέλη μας καλούνταν να δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν λάβει γνώση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΤΑΠΤΠ της 20-5-2016, την οποία μάλιστα αποδέχονται ως απολύτως θεμιτή, νόμιμη και επ’ ωφελεία και προς πλήρη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων τους, ενώ δεν ικανοποιήσατε  το αίτημα των συναδέλφων μας για χορήγηση απόφασης  (αποσπάσματος  πρακτικού) .

Το Σωματείο μας διαμαρτυρήθηκε ακόμα έντονα για την προσπάθειά σας να υφαρπάξετε μέσω της δήλωσης αυτής, που απευθύνεται στο ΤΑΠΤΠ και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία διάλυσης αυτού, την παραίτηση των μελών μας από κάθε αξίωσή τους και κατά της Τράπεζας ALPHA BANK .

Όμως παρά την επίδοση με δικαστικό επιμελητή των ανωτέρω εξωδίκων δηλώσεων το Ταμείο συνεχίζει την ανωτέρω τακτική σε όσα εκ των μελών μας δεν είχαν παραλάβει τη σχετική επιταγή και  επιδώσατε εκ νέου με δικαστικό επιμελητή “Δήλωση – Πρόσκληση – Προσφορά Παροχής – Γνωστοποίηση” υπογεγραμμένη από τους κ.κ. Ε. Αρζινό και Γ. Καραχάλιο  με την οποία τους προσέφερε επιταγή με το ποσό της παροχής ενηλικιώσεως τέκνου  θέλοντας ανεπίτρεπτα για μια ακόμη φορά να αποσπάσετε δηλώσεις εξοφλήσεως .

Τα μέλη μας παρέλαβαν την επιταγή επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός τους αναφερόμενοι και στις ως άνω εξώδικες δηλώσεις του Συλλόγου μας . Σε κάποια όμως από τα μέλη μας θυροκολλήθηκε η ως άνω εξώδικη δήλωσή σας και  κατά την προσέλευση τους στο Ταμείο ζήτησαν να παραλάβουν την επιταγή με την ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός τους για κάθε αξίωση που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών τους Ταμείου και  ιδίως κατά της ALPHA BANK.  Οι εκπρόσωποι του Ταμείου αρνήθηκαν αρχικά να παραδώσουν την επιταγή και μόνο μετά από παρέμβαση του Συλλόγου μας δέχθηκαν να παραδώσουν την επιταγή και τα μέλη μας να επιφυλαχθούν παντός νόμιμου δικαιώματός τους.

Με την παρούσα μας σας δηλώνουμε ότι οι αξιώσεις  των μελών μας έναντι του Ταμείου και της Τράπεζας υφίστανται ακέραιες  και ότι τα μέλη μας παρέλαβαν τα σχετικά ποσά με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων τους και ότι η απαίτησή σας να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους είναι μη νόμιμη, οι δε  ενέργειες του Ταμείου αποδοκιμαστέες.

Δηλώνουμε τέλος για μια ακόμη φορά ότι εμμένουμε σε κάθε αξίωση των μελών μας που απορρέει από την από 28.7.1981 σύμβαση και τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου, θεωρούμε ως ΑΚΥΡΗ κάθε παραίτηση που τυχόν υπογράψουν στα πλαίσια της ως άνω παράνομης  διαδικασίας που ακολουθείτε και αποκρούουμε ρητά κάθε μεταβολή η οποία θα επιφέρει, αμέσως ή εμμέσως  βλαπτικές συνέπειες στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντί μας η Τράπεζα με την σύμβαση του 1981 .

Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται , αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHABANK

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΑΓ.ΒΟΥΤΥΡΑΣ                             ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ