Αριθ. Πρωτ. 1266
Aθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Προς τον

Ενιαίο  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ)
Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας
Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών
Υπόψιν κας  Φουρνάρου

 

Αξιότιμη  κα  Φουρνάρου ,

Μετά και  την προφορική  ενημέρωση σας και  με σκοπό  την  διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών μας, επανερχόμαστε με την παρούσα μας προκειμένου να  θέσουμε υπόψη σας  το εξαιρετικά σημαντικό  ζήτημα της  αναγνώρισης  του  χρόνου προϋπηρεσίας  των ασφαλισμένων του  τ.ΤΑΠΤΠ   το  οποίο απαιτεί άμεση και  δίκαιη  λύση.

Όπως γνωρίζετε με  τον  Ν. 4387/2016 αρ. 53   προβλέφθηκε   ότι   η προσυνταξιοδοτική παροχή για τους μέχρι 31.12.1992  ασφαλισμένους του  ΕΤΑΤ   συνεχίζει να   χορηγείται  σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις  του  αρ.61 περ. β΄ του  ν. 3371/2005  μόνο εφόσον οι ασφαλισμένοι  έχουν θεμελιώσει σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και Λογαριασμών (ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΤΠ , ΛΑΚ) δικαίωμα  σύνταξης έως την έναρξη ισχύος του   ως άνω νόμου  (12.5.2016). Δηλαδή εν μια νυκτί καταργήθηκαν δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αγώνες και κατοχυρώθηκαν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμφωνίες που προστατεύονται από το Σύνταγμα της Χώρας .

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται και ο χρόνος προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων οπουδήποτε εφόσον αυτή εξαγορασθεί και αποδεικνύεται και διαπιστώνεται από το βιβλιάριο ασφάλισης ή άλλα επίσημα αποδεικτικά του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και μετά  την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 και οι ασφαλισμένοι του  ΤΑΠΤΠ, οι οποίοι   συμπληρώνουν μέχρι  τις  12.5.2016  τον απαιτούμενο  χρόνο ασφάλισης ακόμα και με αναγνώριση δια  εξαγοράς   της υπηρεσίας προ Τραπέζης  δικαιούνται   σύνταξης από  τον ΕΦΚΑ/ΕΤΑΤ.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη  στο πλαίσιο της  χρηστής  διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου ασφαλισμένου ζητάμε να προβείτε σε όλες τις  απαραίτητες  ενέργειες για αναγνώριση δια εξαγοράς της προϋπηρεσίας όσων  ασφαλισμένων του τ. ΤΑΠΤΠ την αιτούνται προκειμένου να μην απωλέσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα   για  το οποίο  είχαν νόμιμη  προσδοκία  ότι   θα απολαύσουν, λαμβανομένου  υπόψη ότι   η επέμβαση  του Ν.  4387/2016  αρ. 53  στο δικαίωμα τους αυτό οδηγεί   σε  πλήρη  κατάργηση του  και όχι απλώς σε  μείωση ή περικοπή αυτού.

Με  την βεβαιότητα ότι θα  ενσκήψετε με  προσοχή   στο σημαντικό αυτό  ζήτημα αναμένουμε τις ενέργειες σας.

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ