Προσδιορίστηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες ομάδες αγωγών κατά της ALPHA BANK (Σύμβαση 1981) που περιλαμβάνουν 500 περίπου συνταξιούχους. Όλες οι παραπάνω αγωγές θα εκδικασθούν μέχρι τέλος του 2016.
Οι δικηγόροι μας έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία και για τους λοιπούς συναδέλφους που έστειλαν τις εξουσιοδοτήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο και μόλις λήξει η αποχή των δικηγόρων θα κατατεθούν
και οι λοιπές αγωγές.
Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα με την τελευταία εθελούσια του 2014-2015 και έχουν υπογράψει έντυπα παραιτήσεων, πρέπει να απευθυνθούν στους νομικούς μας συμβούλους με όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα παραιτήσεων, προκειμένου να τους καθοδηγήσουν.