Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ. :  1369

 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΠΤΠ- ΕΦΚΑ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας επισυνάπτουμε σχέδιο ένστασης ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ την οποία πρέπει να καταθέσουν οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, των οποίων στην συνταξιοδοτική απόφαση που τους κοινοποιήθηκε δεν συνυπολογίστηκαν κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους το ειδικό επίδομα και το οικογενειακό επίδομα. Φυσικά σε όποιον συνταξιούχο έχει συνυπολογιστεί το οικογενειακό επίδομα, όπως αυτό εμφαίνεται στο εκκαθαριστικό της Τράπεζας,  θα αφαιρέσει τα σχετικά σημεία.

Ακόμη, όπως θα διαπιστώσετε  από το κείμενο της ένστασης ζητείται να προσδιορισθεί το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης  σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του κανονισμού παροχών του ΤΑΠΤΠ και όχι με ποσοστό 1,75%.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν προσεκτικά τα κενά με τα ατομικά σας στοιχεία, αριθμ. αίτησης συνταξιοδότησης, ημερομηνία αποχώρησής από την Τράπεζα κλπ και στη συνέχεια να κατατεθεί η ένσταση εντός τριών μηνών,(από την  κοινοποίηση της απόφασης), στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ (Αγ. Κωνσταντίνου 5, 10431-Αθήνα,  e-mail.:dioik.merimna.paroxon@efka.gov.gr )

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διευκρίνισης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                         Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

 

Συν. Ενστ

ΕΝΣΤΑΣΗ