Αριθ. Πρωτ. 1271
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΣΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Σε συνέχεια της από 3/10/2019 Ανακοίνωσης μας και ενόψει της ανάρτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ,  φόρμας για την υποβολή  «ένστασης/ αίτησης θεραπείας», όπως την χαρακτηρίζει ο ΕΦΚΑ, κατά του ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής  κύριας σύνταξης  μας μηνός  Ιανουαρίου 2019,  σας παραθέτουμε, σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους, το σχετικό κείμενο για να συμπεριλάβει έκαστος συνταξιούχος μέλος μας,  στην σχετική φόρμα του  ΕΦΚΑ  για  να διατυπώσει τις σχετικές αντιρρήσεις του.

Το σχετικό κείμενο διασφαλίζει όλους τους συνταξιούχους μέλη μας, κύριας  σύνταξης, έχει ρητή  αναφορά  και  στα επόμενα μέχρι σήμερα αναρτηθέντα ενημερωτικά σημειώματα, σκόπιμο είναι δε να  κατατεθεί μέχρι 30.11.2019,   προκειμένου οι  λόγοι που  έχουν  διατυπωθεί σε αυτό να  ληφθούν υπόψη  στο νέο  συνταξιοδοτικό   νομοσχέδιο.

Ο Σύλλογος μας στην συνάντηση που θα  οριστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα   με τους αρμόδιους  υπουργούς  θα θέσει  όλα τα ανωτέρω θέματα εμμένοντας για μια ακόμα  φορά στην ανάγκη έκδοσης  τροποποιητικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, τονίζοντας  παράλληλα το παράνομο του επανυπολογισμού ειδικά μετά και την έκδοση των  αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας  με τις οποίες ακυρώθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις του νόμου Κατρούγκαλου καθώς και την ανάγκη αποκατάστασης των συντάξεων μας  σε συμμόρφωση με  τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ 2287/2015 και 2288/2015.

Τέλος σας  ενημερώνουμε  ότι  το  κείμενο  αυτό σας το  επισυνάπτουμε και σε μορφή word ώστε εύκολα  να το  αντιγράψετε στον  σημείο  της  φόρμας που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.

Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής :

” Το κατά τα ανωτέρω  Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής δεν αποτελεί  τροποποιητική απόφαση της σύνταξης μου,  η έκδοση και η γνωστοποίηση  της  οποίας είναι  υποχρεωτική,  καθώς ο επανυπολογισμός της σύνταξης όπως και ο αρχικός υπολογισμός  αυτής  διενεργείται κατά  δέσμια αρμοδιότητα  από τον   ασφαλιστικό φορέα και αποτελεί διοικητική πράξη, -τροποποιητική της αρχικής  συνταξιοδοτικής απόφασης.  Ειδικότερα, το ως άνω έγγραφο έπρεπε να   φέρει  όλα   τα   στοιχεία   της   διοικητικής πράξης, (πχ  συγκεκριμένο  τύπο ,επαρκή  αιτιολογία κλπ.)  αλλά και να αποτυπώνει  όλα τα  δεδομένα που  λήφθηκαν υπόψη  για  τον επανυπολογισμό  της   σύνταξης μου

 

και συγκεκριμένα : 1)Συντάξιμες αποδοχές,  2) Χρόνο ασφάλισης, 3)Ποσοστά αναπλήρωσης, 4)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης, 5)Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη, 6)Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση.

 Η  αναλυτική αποτύπωση όλων των ανωτέρω  είναι απαραίτητη και   υποχρεωτική  δεδομένης  και της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν κατά τον επανυπολογισμό καθώς και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών,  υπαγορεύεται  δε  από βασικές αρχές  του  κοινωνικό ασφαλιστικού   δικαίου  ήτοι   τις αρχές α) του κοινωνικού κράτους, β)του κράτους δικαίου, γ)της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και δ)της χρηστής διοίκησης , η έλλειψη των οποίων καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της ορθότητας της και με  εμποδίζει από την άσκηση του δικαιώματος μου για δικαστική προστασία. (βλ. και το με αριθμ.  261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα  του  Συνηγόρου του Πολίτη). Η αναφορά στη δεύτερη σελίδα του ενημερωτικού σημειώματος μόνο κάποιων μεμονωμένων  στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπολογισμό της σύνταξης μου, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αναλυτική αποτύπωση όλων των ασφαλιστικών  δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη  αλλά ούτε  και του  τρόπου υπολογισμού της επανυπολογισθείσας σύνταξης μου .

 Επίσης το ως άνω  Ενημερωτικό Σημείωμα πάσχει και  ως προς  το περιεχόμενό του αφού  έχει βασιστεί σε διατάξεις που έχουν κριθεί παράνομες και αντισυνταγματικές, απουσιάζουν δε  σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου .

 Ακόμα επισημαίνω  ότι  με την υπ’ αριθμ. 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  ακυρώθηκε η  υπ’ αριθμ. 26083/887/7.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης για τις  κύριες συντάξεις   κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης  για τον επανυπολογισμό των συντάξεών μας είναι αντισυνταγματικά, η δε συνολική  συνταξιοδοτική παροχή υπολείπεται καταφανώς των συνταγματικών ορίων της αξιοπρέπειας και της εγγύτητας του εργασιακού στο συνταξιοδοτικό βίο όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΣτΕ ως ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος. Ακόμα σημειώνω ότι με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015  -2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές των Ν. 4051/2012 και  4093/2012 και η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.  

Επειδή για όλους τους ανωτέρω λόγους το Ενημερωτικό Σημείωμα  Πληρωμής Σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019, το οποίο αναρτήθηκε αδικαιολόγητα  με  καθυστέρηση   10 μηνών, (αλλά και τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα ανάλογου τύπου περιεχομένου ενημερωτικά σημειώματα), δεν αποτελεί τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης, στηρίζεται σε διατάξεις που έχουν κριθεί παράνομες και αντισυνταγματικές και επομένως αιτούμαι , συμμορφούμενοι με τα ανωτέρω, όπως προβείτε σε έκδοση σχετικής τροποποιητικής απόφασης που να περιλαμβάνει και να στηρίζεται σε όλα  τα  προβλεπόμενα από τον  νόμο και   τις  συνταγματικές αρχές του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου ασφαλιστικά δεδομένα και στοιχεία, προκειμένω να δυνηθώ να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματα μου “.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          O ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                    Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

1271_15.11..2019 ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)