Αρ. Πρωτ. 1253

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκαν μετά από δύο χρόνια οι υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες ακυρώθηκαν και οι τρεις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. Κατρούγκαλου και αφορούσαν στον υπολογισμό και επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών μας συντάξεων.

Όπως γνωρίζετε και  ο Σύλλογος μας είχε προσφύγει μαζί με άλλα συνταξιουχικά σωματεία και την Ομοσπονδία στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες είχαν μειωθεί ακόμα και σε ποσοστό 70% οι επικουρικές μας συντάξεις.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καθαρογραφεί οι παραπάνω αποφάσεις αλλά έχουν δοθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους μας μόνο περιλήψεις αυτών επιχειρούμε μια πρώτη προσέγγιση των επιπτώσεων των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις διεκδικήσεις μας για την αποκατάσταση των συντάξεων μας.

Α. Σημαντικά Σημεία των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

Ι. Αντισυνταγματικά τα Ποσοστά Αναπλήρωσης με τα οποία επανυπολογίστηκαν οι κύριες συντάξεις

Αντισυνταγματικά κρίθηκαν τα ποσοστά  αναπλήρωσης  που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, βάσει των οποίων  υπολογίζεται το  ανταποδοτικό κομμάτι της  κύριας σύνταξης των νέων συνταξίουχων και  εφαρμόζονται   για τον  επανυπολογισμό και των καταβαλλομένων  συντάξεων. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε ότι   το ύψος  στο οποίο  έχουν διαμορφωθεί τα ποσοστά αναπλήρωσης  με το νέο νόμο οδηγούν  σε συντάξεις   που δεν είναι ανάλογες  με τις  αποδοχές κάθε ασφαλισμένου,  τις  εισφορές που  έχει αποδώσει  κατά την   διάρκεια του   εργασιακού του  βίου   αλλά και των  ετών ασφάλισης του με αποτέλεσμα να προσβάλλεται η αρχή της  ανταποδοτικότητας και  η συνταγματική αρχή της  ισότητας.

   ΙΙ. Επανυπολογισμός Συντάξεων

Με τις παραπάνω αποφάσεις με πλειοψηφία 13 μελών κρίθηκε συνταγματικά ανεκτή η  επιλογή από τον νομοθέτη ως βάση επανυπολογισμού το ύψος των συντάξεων όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014 δηλαδή με τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των Ν.4051/2012 και 4093/2012 καθώς η επιλογή αυτή δεν παρίσταται μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται  σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων του νέου ριζικώς αναμορφωμένου ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016, και αιτιολογείται επαρκώς.

Μειοψήφησαν δώδεκα μέλη, τα οποία υποστήριξαν ότι η διατήρηση των επιβληθεισών με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 περικοπών των κύριων και επικουρικών συντάξεων αποσκοπούσε στην επίτευξη δημοσιονομικού και μόνον σκοπού  και δεν αιτιολογείται ειδικώς η επιλογή του νομοθέτη, κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων να διατηρήσει τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012.

ΙΙΙ. Επικουρικές Συντάξεις

Με τις ως άνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματικός ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων και ο τρόπος υπολογισμού των νέων λόγω  έλλειψης αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του ΕΤΕΑΕΠ αλλά και ειδικά εμπεριστατωμένης μελέτης που να αποδεικνύει ότι εξασφαλίζεται με τον νέο τρόπο υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης .

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η περικοπή των επικουρικών μας συντάξεων , η οποία πολλές φορές ξεπερνάει και το 70 %, παραβιάζει  την αρχή της αναλογικότητας και ο ασφαλισμένος και συνταξιούχος άγεται σε ένα επίπεδο διαβίωσης που υπολείπεται  των συνταγματικών ορίων της αξιοπρέπειας και της εγγύτητας του εργασιακού στο συνταξιοδοτικό βίο όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΣτΕ ως ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος.

Τέλος κατά πλειοψηφία κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη για τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Ειδικότερα κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων άνω των 1,300€ κύρια και επικουρική μεικτά , καθώς αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.

Δεν είναι συνταγματικά ανεκτό, συνταξιούχοι όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι να λαμβάνουν επικουρική σύνταξη χαμηλότερου ύψους από συνταξιούχους  που έχουν καταβάλει εισφορές ίδιες ή χαμηλότερες με μόνο λόγο ότι λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη από 1,300€.

.

Β. Διεκδικήσεις για καταβολή των αναδρομικών (Ν.4051/2012, 4093/2012 και επιδόματα εορτών και αδείας)

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν  τα αποτελέσματα της ακυρώσεως των ως άνω υπουργικών αποφάσεων να επέλθουν από 4-10-2019 , δηλαδή από την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων και εντεύθεν. Ωστόσο με την ρητή διάταξη του άρθρου 50 παρ.3δ του π.δ 18/1989 οι αποζημιωτικές αξιώσεις δεν θίγονται (από τον περιορισμό της αναδρομικότητας)  και επομένως θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι μέλη μας που έχουν ασκήσει σχετικές αγωγές για την αποκατάσταση των επικουρικών τους συντάξεων ,πριν την δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ διατηρούν τις αξιώσεις τους ακόμα και μετά τον επανυπολογισμό αυτών με το ν.4387/2016 .

Ως προς τις κύριες συντάξεις αναμένουμε την καθαρογραφή των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ προκειμένου να υπάρχει μια πιο σαφή εικόνα του εύρους των διεκδικήσεων μας. Δεδομένου όμως ότι ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων έλαβε χώρα από 1.1.2019 η κατάθεση αγωγών πριν την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ κρατούν ζωντανές τις διεκδικήσεις μας.  Φυσικά είναι βέβαιο ότι για το χρονικό διάστημα από 10-6-2015 έως 12.5.2016 οι διεκδικήσεις μας αναφορικά στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις πρέπει να ικανοποιηθούν και μάλιστα εντόκως τόσο όσο ως προς την επιστροφή των περικοπών των ν.4051/2012 και 4093/2012 όσο και την καταβολή των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Μετά την καθαρογραφή των αποφάσεων του ΣτΕ θα τοποθετηθούμε εμπεριστατωμένα με αναλυτικό σημείωμα σε όλα τα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από τις παραπάνω αποφάσεις και τα μέλη του Δ.Σ. είναι στη διάθεση σας για την παροχή διευκρινήσεων σε όλα τα ερωτήματα σας.

 

Γ. Συνταξιούχοι Προσυνταξιοδοτικού Καθεστώτος

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 73Α του Ν.4387/2016 οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος αναπροσαρμόσθηκαν και επανυπολογίστηκαν με βάση ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,75% υπολογιζόμενο επί των συντάξιμων αποδοχών μας , όπως αυτές καθορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας .

Το παραπάνω άρθρο δεν προέβλεπε έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης όπως έγινε με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις εκδόθηκε όμως η υπ΄αριθμ. Φ80020/οικ22103/Δ15404/7.9.2016 εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας .

Με την υπ΄ αριθμ. 935/2018 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι το παραπάνω έγγραφο ως προς το νέο τρόπο υπολογισμού της προσυνταξιοδοτικής παροχής των συνταξιούχων μας περιορίζεται σε επανάληψη των διατάξεων του νόμου και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η ακύρωση του από το ΣτΕ.

Μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων οι νομικοί Σύμβουλοι του Συλλόγου έχουν συντάξει  πιλοτική αγωγή για αναζήτηση των διαφορών που προκύπτουν από τον παράνομο επαναυπολογισμό αυτής, και θα σας ενημερώσουμε για την πορεία της η οποία εκτιμάται να συζητηθεί εντός του έτους 2020.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας θα ζητήσει εντός των επόμενων ημερών συνάντηση με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε κατά τη κατάρτιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που αναμένεται μετά τις παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ πέραν από την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις μας να ληφθούν υπόψη οι καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΑΠΤΠ, οι υψηλές εισφορές που έχουμε  καταβάλει  επί του συνόλου των αποδοχών μας, προκειμένου  οι επικουρικές μας συντάξεις αλλά και οι συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος να διασφαλίζουν ένα επίπεδο διαβίωσης εγγύς του εργασιακού  μας βίου , διασφάλιση η οποία είχε κατοχυρωθεί και με προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ (2190/2010 ΟλΣτΕ)

 

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΙΤΗ                                     Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ