Αγαπητοί συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι συνάδελφοι κατέθεσαν ήδη τις αιτήσεις με το παραπάνω κείμενο και έγιναν δεκτές από το ταμείο.

 

 

 

                                                    Διαμαρτυρία και Πρόσκληση

                                                       με επιφύλαξη δικαιωμάτων

 

Του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

Προς

Το Σωματείο «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως» (ΤΑΠΤΠ) που εδρεύει στην Αθήνα (Θεάτρου 9), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

 

Κοινοποιείται και :

Στην Ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρία με την επωνυμία “ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK” που έχει έδρα στην Αθήνα , οδός Σταδίου αρ. 40 όπως νόμιμα εκπροσωπείται .

Με την από 26.5.2016 εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκλησή μας σας ζητήσαμε να μας χορηγήσετε με δαπάνες μας αντίγραφα α.) της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου σας, της Τράπεζας Alpha και του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, β.) των πρακτικών της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Μελών του Ταμείου κατά την οποία αποφασίστηκε η διάλυση του Ταμείου και γ.) της πρόσκλησης για την ως άνω Γενική Συνέλευση. Έως σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στο αίτημά μας αυτό, ούτε ασφαλώς τα έγγραφα που ζητήσαμε και έχουμε δικαίωμα να λάβουμε.

Περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες κοινοποιείτε στα μέλη μας επιστολές με τις οποίες τους ζητάτε να υπογράψουν μία ευρύτατη και γενική παραίτηση  από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωσή τους κατά του Ταμείου και κατά της ALPHA BANK απορρέουσα από την ιδιότητα τους ως μελών του Ταμείου, προκειμένου να τους καταβληθεί η παροχή ενηλικιώσεως τέκνου κατά τα ειδικότερα ορισθέντα στην απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΤΑΠΤΠ της 20-5-2016. Στη δήλωση αυτή, για την υπογραφή της οποίας τάσσετε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, τα μέλη μας καλούνται να δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν λάβει γνώση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΤΑΠΤΠ της 20-5-2016, την οποία μάλιστα αποδέχονται ως απολύτως θεμιτή, νόμιμη και επ’ ωφελεία και προς πλήρη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων τους, χωρίς ωστόσο ε ξ όσων γνωρίζουμε να τους χορηγείται η σχετική απόφαση/πρακτικό.

Αρχικά θα επαναλάβουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης των μελών του Ταμείου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και για τη δρομολόγηση της διάλυσης του Ταμείου και ασφαλώς για την άρνησή σας να μας χορηγήσετε τα σχετικά με αυτή έγγραφα, τα οποία σας έχουμε εγγράφως ζητήσει.

Διαμαρτυρόμαστε επιπλέον για την εσπευσμένη κίνηση των σχετικών διαδικασιών και για την όλως καταχρηστική απαίτησή σας να υπογραφεί από τα μέλη μας και μέλη του Ταμείου η προαναφερθείσα γενική και αόριστη δήλωση παραίτησης από κάθε αξίωσή τους, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωσή τους για τις σχετικές αποφάσεις και διαδικασίες του Ταμείου. Διαμαρτυρόμαστε εξάλλου για την προσπάθειά σας να υφαρπάξετε μέσω της δήλωσης αυτής, που απευθύνεται στο Ταμείο σας και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία διάλυσης αυτού, την παραίτηση των μελών μας από κάθε αξίωσή τους και κατά της Τράπεζας ALPHA BANK.  

Θα επαναλάβουμε τις επιφυλάξεις που έχουμε διατυπώσει σε προηγούμενες εξώδικες δηλώσεις μας, επιστολές και έγγραφά μας και θα εμμείνουμε στις σε αυτά διατυπωθείσες επισημάνσεις μας ως προς τις δεσμεύσεις που απορρέουν για την Τράπεζα Alpha από την από 28.7.1981 σύμβαση και τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου, όσον αφορά τα δικαιώματα των συνταξιούχων μελών μας.

Δηλώνουμε τέλος ότι εμμένουμε σε κάθε αξίωσή μας που απορρέει από την από 28.7.1981 σύμβαση και τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου, θεωρούμε ως ΑΚΥΡΗ κάθε παραίτηση που τυχόν υπογραφεί από μέλη μας στα πλαίσια της ως άνω καταχρηστικής διαδικασίας που ακολουθείτε και αποκρούουμε ρητά κάθε μεταβολή η οποία θα επιφέρει, αμέσως ή εμμέσως βλαπτικές συνέπειες στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντί μας η Τράπεζα με την σύμβαση του 1981.

Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται , αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ