Αρ. Πρωτ. 1225

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ( ΕΦΚΑ – ΙΚΑ )

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, από τον μήνα Δεκέμβριο 2018 οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης στερούμαστε παντελώς της οιασδήποτε δυνατότητας πρόσβασης στα ενημερωτικά σημειώματα της σύνταξής μας καθώς έχει ανασταλεί η  ανάρτηση των σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των όσων προβλέπει το άρθρο 14 του Νόμου Κατρούγκαλου έχει δηλαδή «αναπροσαρμόσει» τις κύριες συντάξεις μας εφαρμόζοντας επ’ αυτών τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου χωρίς όμως μέχρι σήμερα να μας έχουν κοινοποιήσει οποιαδήποτε διοικητική πράξη αναπροσαρμογής αυτών ούτε φυσικά μας έχει γνωστοποιήσει καθοιονδήποτε τρόπο τις παραμέτρους  των κανόνων, των κριτηρίων και των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον «επανυπολογισμό» της σύνταξής τους.

Η ενημέρωση αυτή αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο προκειμένου κάθε συνταξιούχος που θίγεται και με οποιονδήποτε τρόπο να μπορέσει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, όπως δικαιούται κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, ζητώντας την άρση της βλάβης του.

Για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας ο Σύλλογος μας  κοινοποίησε τον Μάρτιο του 2019  εξώδικη δήλωση – πρόσκληση διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ καταγγέλλοντας την αδικαιολόγητη  καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και ενημερωτικών σημειωμάτων κύριας σύνταξης  ζητώντας να μας γνωστοποιηθούν άμεσα οι σχετικές διοικητικές πράξεις και τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα .

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας  ο Διοικητής του ΕΦΚΑ μόλις στις 10-6-2019, ανήρτησε στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ  το  με αριθμ. πρωτ. Σ60/14/704781/7.6.2019  Γενικό Έγγραφο του στο οποίο αναφέρει ότι ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων σε όλα τα στάδια για κάθε ασφαλισμένο διενεργείται και αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα και ότι δεν περιλαμβάνεται στην διαδικασία  επανυπολογισμού  η έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου δεν το ορίζει ρητά. Ακόμα στο ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι τα διοικητικά όργανα έχουν την διακριτική ευχέρεια και όχι την δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσουν τις σχετικές διοικητικές πράξεις  μετακυλίοντας  την  απόφαση και την  ευθύνη  στα  διοικητικά όργανα  των   ασφαλιστικών  οργανισμών, των οποίων  όμως ο ίδιος προΐσταται !!!!

Συνάδελφοι ,

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω απάντηση του  Διοικητή είναι άκρως  παρελκυστική,  αποφεύγοντας  να απαντήσει  για το εάν και πότε  θα  επέλθει  ικανοποίηση των αιτημάτων  μας και σίγουρα δεν  πείθει  για την πρόθεση  του να ανταποκριθεί  άμεσα στα  δίκαια  αιτήματα   μας   για  έκδοση   των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και ανάρτηση  των   ενημερωτικών   σημειωμάτων της  προκειμένου να μπορεί κάθε συνταξιούχος μέλος μας να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Κατόπιν των ανωτέρω  ο Σύλλογος  μας τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποστείλει νέα εξώδικη διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες εμμένοντας στην ανάγκη άμεσης έκδοσης των   σχετικών  διοικητικών πράξεων και ανάρτησης των ενημερωτικών σημειωμάτων.

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ