Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο  28 παρ.  3 του  Ν. 4387 /2016, για τον  υπολογισμό του  ανταποδοτικού μέρους  της σύνταξης  για τις  αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από  την έναρξη  εφαρμογής του ως άνω  νόμου   ήτοι από  τις  13.5.2016 και εφεξής,   ως  συντάξιμες αποδοχές  λαμβάνονται  υπόψη ο μέσος μηνιαίος  μισθός – εισόδημα από το  έτος  2002  έως  και την υποβολή της αίτησης.

Με το άρθρο  6  του Ν. 4488/2017   συμπληρώθηκε η  παρ.   3 του  αρ. 28 του  Ν. 4387/2016 και προβλέφθηκε ότι  στην περίπτωση που  δεν προκύπτει  χρόνος ασφάλισης  ( πραγματικός,  πλασματικός,  χρόνος προαιρετικής ασφάλισης  ή άλλος που  λογίζεται  συντάξιμος)  τουλάχιστον   5 (πέντε)  ετών  από την 1.1.2002  έως και την  υποβολή της αίτησης  συνταξιοδότησης, τότε  για τον  υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών  αναζητείται χρόνος ασφάλισης  και κατά  το πριν την  1.1.2002  χρονικό διάστημα και μέχρι  την συμπλήρωση  έως  5  ( πέντε ) ετών.

 Επιπλέον   προβλέφθηκε  ότι  για αιτήσεις συνταξιοδότησης με  έναρξη καταβολής  από 1.1.2021 αν δεν προκύπτει  χρόνος ασφάλισης (πραγματικός,  πλασματικός,  χρόνος προαιρετικής ασφάλισης  ή άλλος που  λογίζεται  συντάξιμος)   τουλάχιστον  10 ( δέκα )  ετών  από την  1.1.2002  έως και την έναρξη  συνταξιοδότησης τότε  για τον  υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών  αναζητείται χρόνος ασφάλισης  και κατά  το πριν την  1.1.2002  χρονικό διάστημα και μέχρι  την συμπλήρωση  έως  10  (δέκα ) ετών ασφάλισης.

 Με  την  ρητή   πρόβλεψη  του   εντελώς πρόσφατου νόμου  Ν. 4488/2017  αρ. 6  θα   αντιμετωπιστούν  και οι περιπτώσεις  συναδέλφων που  αιτήθηκαν  κύριας σύνταξης από 13.5.2016  και  εξής αλλά έχουν αποχωρήσει  από την Τράπεζα και υπαχθεί στο  προσυνταξιοδοτικό καθεστώς   του  ΤΑΠΤ /ΕΤΑΤ και πλέον  ΕΦΚΑ πριν  το    έτος 2002 ή και λίγο μετά  το  έτος  2002,  με αποτέλεσμα να μη  διαθέτουν   χρόνο ασφάλισης  τουλάχιστον πέντε  ή   δέκα ετών ανάλογα, προκειμένου να εξευρεθούν οι συντάξιμες αποδοχές τους και να υπολογιστεί  εν τέλει η  ανταποδοτική σύνταξη  τους.

 Τα ανωτέρω   επιβεβαιώνει και η αρμόδια   διευθύντρια του  ΕΦΚΑ   σημειώνοντας  ωστόσο  ότι  με την  ως άνω  νομοθετική παρέμβαση θα   πρέπει  να   εναρμονιστεί  το   λογισμικό   και το   μηχανογραφικό  σύστημα  που   χρησιμοποιούν οι  αρμόδιες  υπηρεσίες του  ΕΦΚΑ  για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής   σύνταξης  γεγονός που  συνεπάγεται  καθυστέρηση  στην  έκδοση   των  οριστικών  συντάξεων  για όσους  συναδέλφους  της παραπάνω  κατηγορίας   έχουν  καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον κύριο  φορέα ( ΕΦΚΑ)  μετά τις  13.5.2016 και   μέχρι  σήμερα λαμβάνουν μόνον την προσωρινή   σύνταξη,  τονίζοντας  όμως  ότι  γίνονται προσπάθειες  για την κατά το  δυνατόν ταχύτερη  επίλυση του  θέματος.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ