Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11)

 

Με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν  αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 3865/2010 (αρ. 11 παρ. 2), 3986/2011 (αρ. 44 παρ. 10-13), 4002/2011 (αρ. 2 παρ. 13 με τις οπίες είχε επιβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου “Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων “  στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις

 – όλοι οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από 1.400 ευρώ και άνω κατέβαλλαν ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 6-14% για συντάξεις από 1.400 ευρώ και άνω (παρ. 10), (βλ. και άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 4002/2011) – επιπλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης  από 6-10% οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών με σύνταξη από 1.700 ευρώ και άνω (παρ. 11) (βλ. και άρθρο 2 παρ. 2 παρ. 14 του Ν. 4002/2011)

 – και επιπλέον εισφορά σε ποσοστό σπό 3-10% κατέβαλαν όσοι συνταξιούχοι είχαν επικουρική από 300 ευρώ και άνω. (παρ. 13)

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι ως άνω διατάξεις αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συνταγμάτος αλλά και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το οποίο προστατεύει την περιουσία στην οποία περιλαμβάνονται και οι συντάξεις.

Η ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι συνέπειες της αφορούν όμως μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Οι αντίστοιχες διατάξεις για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα έχουν κριθεί συνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο έκρινε ότι οι περικοπές και οι μειώσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τα επίδοματα εορτών και αδείας των οργανισμών κύριας ασφάλισης (άρθρο τρίτο παρ. 10-14 του ν. 3845/2010), και συνεχίστηκαν με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων κύριας ασφάλισης (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010), την εν συνεχεία αναπροσαρμογή και τη συμπλήρωση της εισφοράς αυτής και την επέκταση της στην επικουρική ασφάλιση (άρθρο 44 παρ. 10-13 του Ν. 3986/2011), καθώς και τις μειώσεις στις συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων και στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν αντιστοίχως τα 1.200 και τα 150 ευρώ (άρθρο 2 παρ. 1-5 του Ν. 4024/2011), εντάσσονται στις δέσμες μέτρων που έχουν ως βάση τις προβλέψεις του  πρώτου Μνημονίου και του πρώτου “Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου” και με τα δεδομένα αυτά, οι εν λόγω περικοπές έχοντας αποφασισθεί υπό την πίεση των ως άνω όλως εξαιρετικών περιστάσεων και επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση του νομοθέτη για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσεως, δεν παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα οι πιο πάνω περικοπές σύμφωνα με το ΣτΕ εν όψει του ύψους και των εν γένει χαρακτηριστικών τους, καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες θεσπίστηκαν, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας αντίκεινται, καθώς δεν παρίστανται, πάντως απρόσφορες ή μη αναγκαίες να υπηρετήσουν το δημόσιο σκοπό για τον οποίο επεβλήθησαν, ούτε  τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση προσβάλλουν, καθώς δεν υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι θίγουν το εγγυημένο από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συνταγμάτος, ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξούχων.

ΤΟ Δ.Σ.