Αθήνα, 19  Οκτωβρίου 2020

                                                                                       Αριθ. Πρωτ. :  1409

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν.4051/12 & 4093/2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας με αρ. πρ. 1408 / 19.10.2020  και όπως μας ενημέρωσαν οι νομικοί μας σύμβουλοι, όσοι  δεν έχουν μέχρι σήμερα ασκήσει τις σχετικές αγωγές για τις μειώσεις των παραπάνω νόμων και επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στο Σύλλογο  μέχρι τις 26.10.2020  τα παρακάτω δικαιολογητικά  προκειμένου με την κατάλληλη νομική βάση και αιτιολογία να προβούμε  σε άσκηση αγωγών ώστε να διασφαλιστεί η διεκδίκηση των εν λόγω αναδρομικών για τους συνταξιούχους μέλη μας.

Δικαιολογητικά :

Α.  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Το τελευταίο τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα  συντάξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τα  έτη  2015 και 2016.
  4. Το τελευταίο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα της επικουρικής  σας σύνταξης  για το  έτος  2015, ενώ  για το έτος 2016   ένα  μηνιαίο εκκαθαριστικό     μέχρι  και τον    Ιούνιο του 2016  – καθώς  από την ως άνω ημερομηνία, η επικουρική σας σύνταξη από το ΕΤΕΑ  επαναϋπολογίστηκε  βάσει του άρ.  96  του  Ν.  4387/2016. 
  5. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής   σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα ή μέσω e-gov.gr.
  6. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα).
  7. Αντίγραφο κατάθεσης

ΦΟΡΜΑ-ΓΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΝΤΟΛΕΑ-ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ-ΚΥΡΙΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΦΚΑ-ΙΚΑ-ΚΥΡΙΑ (2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ-ΓΙΑ-ΑΓΩΓΕΣ-ALPHA-BANK-ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ-ΚΥΡΙΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (3)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΤΕΑΕΠ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

  1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Το τελευταίο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης  για το   έτος  2015  καθώς και ένα εκκαθαριστικό για το έτος 2016 μηνός μέχρι και τον 6/2016 πριν δηλαδή την αναπροσαρμογή του προσυνταξιοδοτικού  σας βάσει του άρ. 73Α  του Ν.  4387/2016 .
  4. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα ή μέσω e-gov.gr
  5. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό –Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα ).
  6. Αντίγραφο κατάθεσης

 ΦΟΡΜΑ-ΓΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΝΤΟΛΕΑ-ΕΦΚΑ-ΕΤΑΤ-ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΤΑΤ-ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ-ΓΙΑ-ΑΓΩΓΕΣ-ALPHA-BANK-ΕΦΚΑ-ΕΤΑΤ-ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 

Για την μερική κάλυψη  των  εξόδων  και  δαπανών για την άσκηση των παραπάνω ομαδικών αγωγών  δεδομένου  ότι  το Δ.Σ θα καλύψει μέρος των εξόδων και τα μέλη του Δ.Σ. θα συμβάλουν ουσιαστικά στην διεκπεραίωση της υπόθεσης (πχ. στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών, στον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε  κύριας και επικουρικής σύνταξης και προσυνταξιοδοτικούς ανά  αγωγή  κλπ.)  οι  ενδιαφερόμενοι  δικαιούχοι  προσυνταξιοδοτικής παροχής  χρειάζεται να καταβάλουν  το  ποσό των 15€, ενώ  οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι  κύριας και επικουρικής  σύνταξης  που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στις αγωγές αυτές χρειάζεται να καταβάλλουν 15€ για κάθε αγωγή (σύνολο 30€) στην οποία θα  συμπεριληφθούν,  αφού  διαπιστώσουν φυσικά ότι  έχουν υποστεί μειώσεις  τόσο  την κύρια  όσο και την επικουρική τους σύνταξη.

 

 (Αρ. Λογ. :GR 4501401010101002101743322 δικαιούχος Γεωρ. Φιλιπποπούλου).

Σε περίπτωση δε επιτυχούς αποτελέσματος και μόνον η αμοιβή των νομικών μας συμβούλων  ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των επιδικασθέντων ποσών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                       Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ