Αρ. Πρωτ. 1140

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

 

   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ

 ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 &  4093/2012

 Συνάδελφοι,

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΉΔΗ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ  Ν. 4051/2012 &  4093/2012 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ.

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας αμέσως μετά την έκδοση των υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ απέστειλε προς τις Διοικήσεις όλων των Ταμείων εξώδικες δηλώσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ανωτέρω αποφάσεις και να τις εφαρμόσουν στο σύνολο των μελών μας  προκειμένου να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας στο ύψος που ανέρχονταν πριν τις μειώσεις των Ν.4051/2012 και 4093/2012 και  να μας επιστραφούν αναδρομικά τα ποσά σύνταξης και τα δώρα εορτών και αδείας .

Παρά την ανωτέρω όμως υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων, τα Ταμεία όχι μόνο δεν  επέστρεψαν τα αναλογούντα σε κάθε συνταξιούχο ποσά αλλά κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 συνεχίζονται μέχρι και σήμερα οι παραπάνω μειώσεις στις κύριες συντάξεις  μας,  συνυπολογίστηκαν δε στη διαδικασία  επανϋπολογισμού των επικουρικών μας  συντάξεων .

Για το λόγο αυτό κρίθηκε από τους νομικούς μας συμβούλους,   αναγκαία  η   δικαστική  διεκδίκηση των παραπάνω  ποσών  (μειώσεων Νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και περικοπή δώρων εορτών και αδείας) και ήδη έχουν ασκηθεί οι σχετικές αγωγές κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, για όλους τους συνταξιούχους μέλη μας που έχουν στείλει τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία είτε αυτοί είναι συνταξιούχοι κύριας και επικουρικής σύνταξης είτε προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Οι ανωτέρω αγωγές έχουν επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στα Ταμεία και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Σημειώνουμε ότι κατά την κατάθεση των αγωγών στα  διοικητικά  δικαστήρια δεν ορίζεται ρητή δικάσιμος και η εκδίκαση των ως άνω αγωγών θα προσδιοριστεί  από το Δικαστήριο και θα γνωστοποιηθεί με κλήση στους νομικούς μας  συμβούλους εντός του επόμενου έτους, οπότε και θα σας ενημερώσουμε  σχετικά.

 

Επομένως, όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ασκήσει τις σχετικές αγωγές και επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018 :

Α.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  συντάξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τα  έτη  2015, 2016, και 2017.
 4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της επικουρικής  σας σύνταξης  για το  έτος  2015 , ενώ  για το έτος 2016   ένα  εκκαθαριστικό     μέχρι  και τον    Ιούνιο του 2016 – καθώς  από την ως άνω ημερομηνία, η επικουρική σας σύνταξη από το ΕΤΕΑ  επαναϋπολογίστηκε  βάσει του άρ.  96  του  Ν.  4387/2016. 
 5. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής   σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα.
 6. Συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3  πρωτότυπα).

 Β. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης  για το   έτος  2015  καθώς και ένα εκκαθαριστικό για το έτος 2016 μηνός μέχρι και τον 6/2016 πριν δηλαδή την αναπροσαρμογή του προσυνταξιοδοτικού σας βάσει του άρ. 73Α του Ν.  4387/2016 .
 4. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής  σε ΚΕΠ ή  σε αστυνομικό  τμήμα.
 5. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα).

Για την μερική κάλυψη  των  εξόδων  και  δαπανών για την άσκηση των παραπάνω ομαδικών αγωγών  δεδομένου  ότι  το Δ.Σ θα καλύψει μέρος των εξόδων και τα μέλη του Δ.Σ. θα συμβάλουν ουσιαστικά στην διεκπεραίωση της υπόθεσης (πχ. στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών, στον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε  κύριας και επικουρικής σύνταξης και προσυνταξιοδοτικούς ανά  αγωγή  κλπ.)  οι  ενδιαφερόμενοι  δικαιούχοι  προσυνταξιοδοτικής παροχής χρειάζεται να καταβάλουν το ποσό των 15€, ενώ οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι  κύριας και επικουρικής σύνταξης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγωγές αυτές χρειάζεται να καταβάλλουν 15€ για κάθε αγωγή  στην οποία θα  συμπεριληφθούν, αφού  διαπιστώσουν φυσικά ότι έχουν υποστεί μειώσεις τόσο την κύρια  όσο και την επικουρική τους σύνταξη.

(Αρ. Λογ. Συλλόγου : GR 74 0140 1010 1010 02002 012444).

Σε περίπτωση δε επιτυχούς αποτελέσματος και μόνον η αμοιβή των νομικών μας συμβούλων  ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των επιδικασθέντων ποσών.

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                              Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                  Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΓΕΣ (Ν.4051, 4093/2012)