Αθήνα, 23 Ιουνιου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 1357

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στις  02.06.2020 συζήτησε όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τα μέλη μας προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την   επίλυσή  τους .

Α. Ήδη την προσεχή Τετάρτη 24.6.2020,  το  Προεδρείο του Συλλόγου θα συναντηθεί με την κα  Φουρνάρου, Διευθύντρια Παροχών Υγείας και Λοιπών Παροχών/ Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών του ΕΦΚΑ , για να θέσει υπόψη της τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους μας και κυρίως στον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος (ήτοι το θέμα του συνυπολογισμού του ειδικού επιδόματος και του οικογενειακού  επιδόματος  στις  συντάξιμες αποδοχές) ,  την αναγνώριση της προϋπηρεσίας,  το  θέμα  της  διακοπής καταβολής του σύνταξης του προσυνταξιοδοτικού μετά την έκδοση  και την καταβολή της κύριας σύνταξης, καθώς και της ανάγκης άμεσης έκδοσης των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος,  που παρά  τις  συνεχείς  οχλήσεις μας  προς  την  Διεύθυνση   Εκκαθάρισης και Πληρωμών Παροχών  δεν έχουν  ακόμα εκδοθεί , με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να στερούνται οποιασδήποτε σχετικής  ενημέρωσης- απαραίτητη  μεταξύ άλλων και για την άσκηση  των  δικαιωμάτων τους.

Ακόμα σας  ενημερώνουμε ότι  ο Σύλλογος  μας  έχει  ήδη  στείλει   επιστολή για συνάντηση με τον Υπουργό κ. Βρούτση (συνημμένη) σχετικά με την αποκατάσταση των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος,  επισημαίνοντας για μια ακόμα   φορά   ότι ο επανυπολογισμός τους με ποσοστό 1,75% είναι αυθαίρετος και παράνομος   και αδιαμφισβήτητα προσβάλει   τόσο   το περιουσιακό   μας  δικαίωμα  όσο  και βασικές αρχές του κοινωνικοασφαλιστικού   δικαίου ήτοι την αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας λόγω των αυξημένων   εισφορών  που  διαχρονικά έχουμε αποδώσει τόσο εμείς όσο και η Τράπεζα, αλλά και το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ. 2199/2010, 2287/2015  και 1890/2019  αποφάσεων της Ολομελείας του  ΣτΕ.

Β.  Επίσης, όπως  θα  έχετε  ήδη   διαπιστώσει,   οι επικουρικές μας συντάξεις έχουν ήδη καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4670/2020, στο ύψος δηλαδή που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014 δηλαδή με τις μνημονιακές περικοπές  των νόμων 4024/2011 , 4051/2012, 4052/2012 , 4093/2012 και την κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, (βλ. και σχετική εγκύκλιο με αριθμ.  πρωτ. Φ 80020/10553/Δ16οικ. 265/15 .4.2020.   Με   βάση την παραπάνω εγκύκλιο η  κατά τον ανωτέρω  τρόπο καταβολή είναι νόμιμη  καθώς   με  την υπ΄ αριθμ. 1890/2019 (ΣτΕ Ολ)  έγινε δεκτό ότι «αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή ως βάσης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (Α’ 85), του ύψους στο οποίο οι συντάξεις αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως συνταγματικές, με τις 2287- 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου περικοπές των Ν. 4051/2012 και 4093/2012». 

Ωστόσο, η  επαναφορά  των  επικουρικών μας  συντάξεων στο ύψος που ανέρχονταν στις 31.12.2014 παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές μετά τον επανυπολογισμό, συνεχίζει να παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας   καθώς και τις καταστατικές διατάξεις του  τ.ΤΑΠΤΠ , ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των εισφορίσιμων αποδοχών.

Τα αναδρομικά των  επικουρικών συντάξεων των ήδη συνταξιούχων  για το   διάστημα από τον  Οκτώβριο του 2019 έως και τον  Μαϊο του 2020   θα καταβληθούν τον  Ιούλιο  του  2020  αντί τον Οκτώβριο του  ίδιου  έτους , όπως αρχικά  είχε ανακοινωθεί.

Γ. Τέλος προς ενημέρωση σας, κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ.Φ80020/οικ.48618/Δ15.831/20.11.2017 εγκύκλιο του  Υπουργείου  Εργασίας για τις παροχές επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ , όπως και  την  υπ’ αριθμ. 17537/989/ 2020 ( ΦΕΚ  Β’ 1887/18.5.2020) Υπουργική  Απόφαση  για  τις  τεχνικές παραμέτρους  σχετικά με  τις παροχές  του Κλάδου  Επικουρικής  Ασφάλισης του               e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες   θα υπολογίζεται η   επικουρική σύνταξη  στους μέχρι   31.12.2013  ασφαλισμένους   που υποβάλλουν αίτηση   επικουρικής σύνταξης   από 1.1.2015  και  εξής.   Για  τον  τρόπο   δε  του   υπολογισμού των επικουρικών  συντάξεων   θα σας ενημερώσουμε  αναλυτικότερα σε επόμενη  ανακοίνωση μας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Σύλλογος μας συνεπής πάντα  τον ρόλο του , πιο δυνατός, αγωνιστικά, θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όλων των μελών του, με την συμμετοχή  και την στήριξη σας και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας κρατά ενήμερους.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ                            Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

Συν/να: 1.  Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ )

2.  Εγκυκλ. Φ80020/10553 Φ.80020_10553_d16_265