Αθήνα, 19 Οκτωβρίου  2021

          Αριθ.Πρωτ.: 1518

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τ. ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Σας ενημερώνουμε ότι για τα μέλη μας  που  έχουν  καταστεί συνταξιούχοι μέχρι τις 12.5.2016 και προέρχονται από την Ιονική Λαϊκή Τράπεζα (ήταν δηλαδή ασφαλισμένοι στο τ.ΤΑΠΙΛΤ – ειδικό ταμείο) οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα ασκήσουν αγωγή προκειμένου να διεκδικηθούν τα ποσά σύνταξης που έχουν απωλέσει τα ως άνω μέλη  μας  κατά τον  επανυπολογισμό  της κύριας σύνταξης  τους,  ο οποίος  έλαβε χώρα χωρίς να ληφθεί υπόψη ως βάση υπολογισμού το σύνολο των εισφορίσιμων αποδοχών τους από το 2002 και εξής αλλά και προκειμένου να ληφθεί υπόψη στο συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης η προσαύξηση του αρ.30 του Ν. 4387/2016, για όλα τα  έτη που απέδιδαν  αυξημένο ποσοστό εισφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι συνάδελφοι υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία συνταξιούχων και επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομαδική αγωγή πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στα  γραφεία του  Συλλόγου τα  παρακάτω  έγγραφα:

  1.  Την Απόφαση απονομής κύριας σύνταξης
  2. Ετήσιες βεβαιώσεις  αποδοχών που  σας χορηγούσε  η  Τράπεζα για  κάθε  έτος από το 2002 και εξής, στις οποίες αναγράφεται το σύνολο των μεικτών αποδοχών σας
  3.  Όσοι από  τον  1/2002  και εξής  δεν  συμπληρώνουν πενταετία εργασίας θα πρέπει  να προσκομίζουν ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών και προγενέστερων του 2002  ετών ώστε να συμπληρώνεται πενταετία(πχ κάποιος  που  αποχώρησε το  τέλος του 2003, χρειάζεται να προσκομίσει  ετήσιες  βεβαιώσεις αποδοχών  για τα έτη  2003,2002, 2001, 2000, 1999 , 1998)
  4. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε τις ως άνω βεβαιώσεις μπορείτε να προσκομίσετε  το Απόσπασμα του Ατομικού σας Λογαριασμού από τον e ΕΦΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του   ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr): Ασφαλισμένοι –  Μισθωτοί –  Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμο- (γι’αυτό  χρειάζονται οι κωδικοί  taxisnet). Ωστόσο στο Απόσπασμα αυτό αποτυπώνονται οι αποδοχές σας από το 2004 όταν και εντάχθηκε το ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ- και  μέχρι την αποχώρηση  σας από την Τράπεζα, οπότε   το  Απόσπασμα μπορεί να αναπληρώσει τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών από το 2004 και εξής .
  5. Τελευταία μισθοδοσία  πριν την  αποχώρηση   σας  από την  Τράπεζα
  6. Ενημερωτικά  σημειώματα σύνταξης   περιόδου   2016  έως και  σήμερα   (όλα  αν  αυτό είναι εφικτό, διαφορετικά όσα  περισσότερα μπορέσετε να συγκεντρώσετε).        Ιδιαίτερα  απαραίτητο είναι το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2019 αλλά και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης μετά και τον επανυπολογισμό του Ν.Βρούτση (Ν. 4670/2020) όταν αυτό εκδοθεί.
  7.   Αντίγραφο  της αστυνομικής σας ταυτότητας
  8.  Συμπληρωμένο  το   έντυπο με τα  ατομικά σας  στοιχεία 
  9.  Τα έξοδα για την άσκηση  των  ως άνω  αγωγών και μέχρι  και την έκδοση  τελεσίδικης απόφασης, ανέρχονται  σε ποσό 40,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%  ήτοι συνολικά στο ποσό  των 49,60 €, ενώ η αμοιβή των δικηγόρων σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά/νομοθετικά ανέρχεται σε 2% επί του  καταβαλλόμενου ποσού. Όλα τα ανωτέρω θα αναφέρονται ρητά και αναλυτικά στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό- Εργολαβικό Δίκης που θα σας αποστείλουμε.

Με το ως άνω συμφωνητικό θα σας σταλεί και σχετική εξουσιοδότηση καθώς και ο αριθμός λογαριασμού της ALPHA BANK για την κατάθεση  των εξόδων .

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                          Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ