ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 5
Αθήνα, 4 Μαϊου 2020

——————————–

Στην Αθήνα σήμερα  04/05/2020 στα  επι της άνω οδού αριθμού  γραφεία του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΥΝΤΑΧΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» και ώρα 9 π.μ. συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 16/3/2020 για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και εκπροσώπησης του πιο πάνω Συλλόγου και των περιφερειακών διευθυντών, των επιτροπών και των εκπροσώπων των Νομών  αποτελούμενη από  τα εξής μέλη:

1)Παναγιώτης  Δημόπουλος, δικηγόρος, Δικαστικός αντ/πος,  Πρόεδρος,
2)Οδυσσέας Σκούντζος,  μέλος,
3)Γιαννούλα Πάντου, μέλος,
4)Αζαρίας Ιακωβίδης, μέλος,
5)Ιωάννης  Κορδάκης, μέλος,
6)Ελένη Κουντουρόγιαννη,  μέλος.

Η Επιτροπή αφού έλαβε  υπ’ όψιν της τα παρακάτω :

1) Επειδή, εξ αιτίας των  έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων που έχουν πλήξει  τη χώρα μας,  αφ’ ενός μεν λόγω της πανδημίας του κορωνοιού  αφ’ ετέρου δε λόγω  της παρατεταμένης απεργίας των ταχυδρομικών διανομέων και της προκαλουμένης, εκ των λόγων αυτών, γενικότερης δυσλειτουργίας των ΕΛΤΑ, όπως  ενημερώθηκε η Εφορευτική Επιτροπή, ακόμα και σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο POST–RESTANTE του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών πολύ μεγάλου μέρους των ταχυδρομικών φακέλων με τα ψηφοδέλτια (Πανελλαδικό και Περιφερειακό) των ψηφοφόρων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας λόγω υπερβολικής καθυστέρησης επιστροφής τους  (περισσότεροι από 1200 φάκελοι).

Σε πολλές  μάλιστα περιπτώσεις, όπως ενημερώθηκε η Εφορευτική Επιτροπή, δεν έχει γίνει καν  ακόμη η παράδοση στους ψηφοφόρους-μέλη του Συλλόγου του φακέλου που τους είχε  αποσταλεί ταχυδρομικά  με το εκλογικό υλικό(ψηφοδέλτια) για να ψηφίσουν.

2) Επειδή η Εφορευτική Επιτροπή, στο σημείο αυτό, ενημερώθηκε -και λαμβάνει ιδιαίτερα υπ’ όψιν της- οτι τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την όλως απαράδεκτη και αντισυμβατική πιο πάνω κατάσταση, αλλά και  επιδιώκοντας, όλο το προηγούμενο διάστημα, με καθημερινές προφορικές πιέσεις και οχλήσεις τους  στα ΕΛΤΑ την επιστροφή των εκλογικών φακέλων, αναγκάστηκαν να αποστείλουν προς τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. την από 15/04/20 εξώδικη διαμαρτυρία τους με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Συλλόγου.

3) Επειδή συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας έως την 15/5/2020 (Βλ. ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804,ΦΕΚ Β/1588,25-4-2020) με αποτέλεσμα να μη είναι εφικτή η κατάθεση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Συλλόγου στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Για  όλους τους παραπάνω λόγους

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αναφερόμενη και στην 3/16-3-2020  εγκύκλιο- πρακτικό της,  εκτιμά ότι όλα τα παραπάνω εξακολουθούν να συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και αποφασίζει:

 

Ι) Ορίζει ως  ημερομηνία παραλαβής όλων των  φακέλων, τόσον της Πανελλήνιας όσον και της Περιφερειακής ψηφοφορίας, απο το POSTRESTANTE του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών την Τρίτη 26/5/2020  τους οποίους και θεωρεί ως εγκύρους, 

 

  1. II) Θα προβεί αμέσως μετά την παραλαβή τους στην διαλογή των ψηφοδελτίων και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ                         ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ

                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΤΟΥ

                                                                      ΑΖΑΡΙΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΚΗΣ

                                                                                    ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ