Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ. :  1370

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ν.4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012

 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκαν σήμερα οι αποφάσεις  της  Ολομέλειας του Συμβουλίου  της  Επικρατείας με τις οποίες τελικά κρίθηκε ότι οι περικοπές των συντάξεων των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 είναι μη νόμιμες για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως το Μάιο του έτους 2016 . Ειδικότερα με τις υπ’αριθμ. 1439/2020, 1440/2020, 1441/2020, 1442/2020 και 1443/2020 αποφάσεις του (τις περιλήψεις των οποίων σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας) η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων αφορά μόνο την  περίοδο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 αφού για το διάστημα  μετά τις 12.5.2016 οι  μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις κατ’  εφαρμογή των Ν.4051/2012 και  4093/2012  είναι νόμιμες καθώς έχουν νόμιμο έρεισμα την  διάταξη  του αρ. 14 παρ. 2 του Ν. 4387/2016  (νόμος Κατρούγκαλου).

         Η διάταξη όμως του αρ. 14 παρ.2 του Ν. 4387/2016 δεν θεράπευσε, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ , την αντισυνταγματικότητα των σχετικών  διατάξεων για το προηγούμενο χρονικό διάστημα,  ούτε σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις ήταν δυνατόν η αντισυνταγματικότητα  των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 να θεραπευθεί για το διάστημα έως και τις 12.5.2016 δηλαδή αναδρομικά με μεταγενέστερες μελέτες, όπως είναι οι μελέτες που συνοδεύουν τον ν. 4387/22016.

          Επισημαίνουμε , ότι όπως προκύπτει και από την 5-2-2020 ανακοίνωσή μας τους δύο παραπάνω ισχυρισμούς που μετουσιώθηκαν σε κρίση της παραπάνω  απόφασης του δικαστηρίου τους είχε προβάλει και ο Σύλλογος μας στην παρέμβαση μας ενώπιον του ΣτΕ .

           Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αναδρομικά (6/2015- 5/2016)  δικαιούνται οι συνταξιούχοι που έχουν ασκήσει αγωγή για τις μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012 επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων τους καθώς και για τα δώρα ενώ δεν αποκλείονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι συνταξιούχοι που δεν έχουν μέχρι σήμερα ασκήσει αγωγή .

          Υπενθυμίζουμε  ότι οι  παραπάνω αποφάσεις εκδόθηκαν  σε  συνέχεια  της πιλοτικής δίκης  που  έλαβε  χώρα  στις 10.1.2020 ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ  ύστερα από 6.000 και πλέον ομαδικές αγωγές που είχαν ασκήσει συνταξιούχοι  καθώς και η πλειοψηφία των συνταξιούχων μελών μας .

Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος έχουν υποστεί και αυτοί τις μειώσεις των ν.4051/2012 και ν.4093/2012 είναι ευνόητο ότι η κρίση της υπ΄αριθμ.1439/2020 απόφασης του ΣτΕ αφορά και τους παραπάνω συνταξιούχους μέλη μας καθώς ,ρητά, η παραπάνω  απόφαση αναγνωρίζει για μια ακόμη φορά την διαγνωσθείσα με τις υπ΄αριθμ.2287/2015 και 2288/2015 αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων και την αντίθεση τους προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για το χρονικό διάστημα από 10.6.2015 μέχρι την 12.5.2016 ότε και δημοσιεύθηκε ο ν.4387/2016  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

          Μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων η Κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και να καταβάλει άμεσα και εφάπαξ τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους , οι οποίοι εδώ και πέντε χρόνια αναμένουν την αποκατάσταση των συντάξεων τους.

Συνάδελφοι,

Φυσικά ο Σύλλογος μας δεν θα σταματήσει να διεκδικεί με όλα τα μέσα νομικά και συνδικαλιστικά την προστασία των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                         Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

1370_15.07.2020 Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ