Μετά την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας 2020-2022 μεταξύ Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και Διοίκησης Alpha Bank συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

 – Από 1/1/2020 αποφασίσθηκε ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά έξοδα που απαιτούνται για την άρση προσημείωσης (Δάνεια ΣΣΕ 1984) 

 – Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς Υπαλλήλων και συνταξιούχων της Τράπεζας ( και εκκρεμεί η άρση ) , άσχετα αν η εξόφληση του δανείου έχει γίνει πριν την 1/1/2020

ΤΟ Δ.Σ.