Αρ. Πρωτ. 1166

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 29.1.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου του Συλλόγου και των νομικών  μας συμβούλων με τον  Προϊστάμενο  της Δ΄ Διεύθυνσης  Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών – Α΄ Τμήμα  Απονομής Επικουρικής Σύνταξης του  ΕΤΕΑΕΠ  κ. Αθανασίου,  προκειμένου  να  ενημερωθούμε  έγκυρα  για  την πορεία απονομής   των επικουρικών συντάξεων  που εκκρεμούν για  μακρό  χρονικό  διάστημα  στο εν λόγω  Ταμείο.

Ο Προϊστάμενος της διεύθυνσης κ. Αθανασίου, σε  συνέχεια και του με αριθμ. πρωτ. 4858/9.1.2019 έγγραφου του Διοικητού του ΕΤΕΑΕΠ κ. Μπρίκη προς τον  Σύλλογο, μας  επανέλαβε εμφατικά ότι για 46 συνταξιούχους για τους οποίους το ΕΤΕΑΕΠ δεν έχει εκδώσει ακόμα τις επικουρικές τους συντάξεις, το Ταμείο αναμένει από την  εργοδότρια  Τράπεζα τα αιτούμενα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των  επικουρικών συντάξεων μετά την εφαρμογή του  Ν. 4387/2016. Μας  διαβεβαίωσε  δε ότι   εφόσον αποσταλούν άμεσα από την Τράπεζα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η επεξεργασία τους ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου – γεγονός που εκτιμά  ότι θα  συμβεί – οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις θα  απονεμηθούν και  θα πληρωθούν  στους   δικαιούχους με την  σύνταξη του μηνός  Απριλίου.

Ο  Σύλλογος  ήδη απευθύνθηκε στην Τράπεζα  και ζήτησε από τις αρμόδιες  υπηρεσίες  της να συνδράμουν το έργο του  ΕΤΕΑΕΠ  παρέχοντας-όσο το  δυνατόν   γρηγορότερα- όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που της έχουν ζητηθεί από το  ΕΤΕΑΕΠ,  προκειμένου  να  διεκπεραιωθούν  άμεσα   όλα τα εκκρεμή αιτήματα  των συνταξιούχων  προερχομένων  από την ALPHA BANK και να  τους καταβληθεί η  δικαιούμενη  επικουρική σύνταξη τους. Η Τράπεζα   από   την  πλευρά  της ανταποκρίθηκε  θετικά στο αίτημα μας και  μας  διαβεβαίωσε  ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα αποστείλει το απαραίτητο υλικό στο Ταμείο για την απονομή  των   επικουρικών συντάξεων.

Τέλος, για ελάχιστους συναδέλφους οι οποίοι είχαν αναγνωρίσει χρόνους εκτός Τράπεζας και δεν έχουν πιστοποιηθεί από τις υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ οι αναγνωρίσεις αυτές είναι πιθανόν (στην περίπτωση που δεν βρεθούν τα στοιχεία από το π.ΤΑΠΤΠ και την Τράπεζα) να τους ζητηθεί να προσκομίσουν τις σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης για την άμεση καταβολή της σύνταξης τους .

Ελπίζοντας ότι το  Ταμείο θα τηρήσει τις  δεσμεύσεις που  επανέλαβε  και  στην κατ΄ ιδίαν  συνάντηση μας, θα παρακολουθούμε το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε  άμεσα.

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ