Αρ. Πρωτ. 1240

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 28 Αυγούστου  2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 978/2019 – ΣΥΜΒΑΣΗ 1981

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Μετά από  20 και πλέον μήνες από τη συζήτηση της αγωγής 108 συναδέλφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους που πηγάζουν από τη σύμβαση του 1981 (ημερομηνία συζήτησης αγωγής 25-10-2017) εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 978/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απέρριψε την αγωγή των συναδέλφων με το αιτιολογικό ότι η νομοθετική ρύθμιση του ν.3620/2017 επέδρασε καταλυτικά στην σύμβαση του 1981 καταργώντας τους όρους V1 και V2  της σύμβασης του 1981 με τους οποίους η Τράπεζα είχε δεσμευθεί να καλύπτει στο διηνεκές την διαφορά μεταξύ της καθοριζόμενης από τον ενιαίο φορέα ασφάλισης μηνιαίας σύνταξης και της εκάστοτε καθοριζόμενης από το καταστατικό και τον κανονισμό συντάξεων και παροχών του ΤΑΠΤΠ.

Δυστυχώς η απόφαση δεν απάντησε ειδικά στους ισχυρισμούς μας για την ιδιαίτερη φύση της σύμβασης του 1981, που είχαν στηριχθεί και στις γνωμοδοτήσεις των καθηγητών Αγγ. Στεργίου και Δ. Ζερδελή και της δικηγόρου και Δρ. Νομικής Όλγας Αγγελοπούλου οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν  ότι :

α) η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ στο ΕΤΑΤ και οι μετέπειτα νομοθετικές περικοπές των επικουρικών συντάξεων δεν κατήργησαν αλλά αντίθετα, ενεργοποίησαν τη συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη της διαφοράς καθώς, οι αξιώσεις μας  ήταν επιπρόσθετες των βασικών συνταξιοδοτικής φύσης αξιώσεών μας και συμπληρωματικές προς αυτές, αποτελούσαν αντάλλαγμα της εργασίας μας, η Τράπεζα έχει ήδη λάβει γι’ αυτές σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα (την περιουσία του Ταμείου) και επομένως με την ένταξή μας σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα επικουρικής σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν καταλύονται ή αποσβένονται τα δικαιώματά μας αλλά αντίθετα ενεργοποιείται ο σχετικός όρος V2 της σύμβασης.

   β) το δικαίωμα για κάλυψη της διαφοράς από την Τράπεζα, που απέκτησε κάθε εργαζόμενος από τη Σύμβαση, καθώς και η αντίστοιχη υποχρέωση της Τράπεζας αποτέλεσαν και μέρος της ατομικής σύμβασης κάθε εργαζομένου, δεδομένου ότι  η ατομική σύμβαση αποτέλεσε και την αιτία για την ανάληψη της δέσμευσης αυτής.

Ο ανωτέρω μισθολογικός χαρακτήρας καθιστά ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε μονομερή ανατροπή της προσδοκίας ή του δικαιώματος από τον εργοδότη και τον νομοθέτη.

   γ) Η αποδέσμευση της Τράπεζας, λόγω υπαγωγής των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ, θα ήταν αντίθετη στο άρθρο 1 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κρίση του Δικαστηρίου έχει προχωρήσει σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου.

Η Σύμβαση του 1981 δεν καταργήθηκε και δεν θα μπορούσε να καταργηθεί από το άρθρο 10 του ν. 3620/07.

Συνάδελφοι,

Ο αγώνας μας για να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της συνεχίζεται.

Η υπόθεση όπως σας έχουμε ενημερώσει έχει οδηγηθεί ενώπιον του Εφετείου και αναμένουμε εντός του έτους 2019 την τελεσίδικη απόφαση πιστεύοντας ακράδαντα στην τελική δικαίωσή μας.

 

 

 

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                              Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ