Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

                       Αρ. Πρωτ.: 1408

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά και την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καταβολή των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις κατ’ εφαρμογή των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015  έως και τις 12.5.2016 σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι :

– η  επιστροφή των αναδρομικών θα γίνει σε όλους τους συνταξιούχους κύριας σύνταξης που κατά το ως άνω χρονικό διάστημα είχαν υποστεί μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους  (δηλαδή σε όσους είχαν σύνταξη άνω των 1000€).

Η  καταβολή των παραπάνω αναδρομικών θα γίνει την ίδια ημερομηνία που θα καταβληθεί και η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου ανάλογα  με το  τελευταίο   ψηφίο  του ΑΦΜ εκάστου συνταξιούχου   και  σε κάθε περίπτωση  μέσα στο  χρονικό  διάστημα από  23.10.2020 έως και   30.10.2020 . Ακόμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εργασίας στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα αναγραφεί σε χωριστή στήλη το ποσό των αναδρομικών . Το παραπάνω εκκαθαριστικό  δεν πρέπει να απολεσθεί καθώς  κατά  την συζήτηση  των  εκκρεμών  αγωγών μας, θα   χρειαστεί να  προσκομιστεί στο   δικαστήριο.

– η επιστροφή των αναδρομικών θα γίνει και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικών παροχών του τ.ΕΤΑΤ. Τα   αναδρομικά ποσά αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη, κατ’ εφαρμογή  των παραπάνω νόμων  και  για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015  έως και τις 12.5.2016. Επειδή στο  μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα των συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ  δεν αποτυπώνεται   ξεχωριστά το ποσό  της μείωσης του Ν. 4051/2012 που αντιστοιχεί στην  κύρια   σύνταξη και   εκείνο που  αντιστοιχεί  στην   επικουρική,  το ποσό  που θα σας   επιστραφεί  για το γνωστό 11μηνο   θα    αφορά   μόνον  την περικοπή του   Ν. 4051/2012  επί της κύριας σύνταξης σας   και  όχι την   συνολική  μείωση  του   νόμου αυτού που  βλέπετε  στο εκκαθαριστικό σας.   Προς   ενημέρωση σας  η  μείωση   του Ν.  4051/2012   για τις κύριες  συντάξεις   υπολογίζεται σε ποσοστό  12 %  επί  του ποσού   της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει 1.300 ευρώ ενώ η μείωση του 4093/2012 επιβάλλονταν στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ (5%από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ , 10% μέχρι 2.000 ευρώ κλπ

– η καταβολή των παραπάνω ποσών θα γίνει άτοκα και τα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

– κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4172/2013, αλλά  ούτε  και παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

–  Το μικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό 4% για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό 6% από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

– σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος  ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και των απαραίτητων   δικαιολογητικών  σε   ηλεκτρονική πλατφόρμα  που θα δημιουργηθεί στον   e- EΦΚΑ. Τα επιμέρους δικαιολογητικά θα προσδιοριστούν επακριβώς από τον e-ΕΦΚΑ, (σίγουρα θα απαιτείται,  ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διαθήκη ή πιστοποιητικό περί μη   δημοσίευσης   διαθήκης  καθώς και πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κλπ ).  Όταν δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e -ΕΦΚΑ θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Ενδεικτικά, νόμιμοι κληρονόμοι θεωρούνται, σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαθήκη –  όπως  προκύπτει και  από το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών –  ο σύζυγος και  τέκνα.   Ειδικότερα, αν   για παράδειγμα, κληρονόμοι  είναι ο σύζυγος και ένα τέκνο τότε  ο σύζυγος θα  λάβει    το  ¼ των  αναδρομικών και το τέκνο  τα   ¾ αυτών,   αν ο θανών δεν έχει παιδιά τότε το σύνολο των αναδρομικών το λαμβάνει η χήρα , αν υπάρχουν μόνο τέκνα  τότε τα   λαμβάνουν  κατ’  ισομοιρία,  ενώ φυσικά αν υπάρχει διαθήκη νόμιμος κληρονόμος είναι   το πρόσωπό που  ορίζεται στην   διαθήκη από τον αποβιώσαντα-διαθέτη.

Από τα ανωτέρω σε συνέχεια των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των ν. 4714/2020 αρ.114  και  ν.4734/2020 αρ. 34  προκύπτει ότι :

όσοι έχουν ασκήσει αγωγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων μέχρι 8.10.2020 με την καταβολή των ποσών του 11μήνου στις κύριες συντάξεις τους,   δεν   θα απολέσουν  καμία αξίωση τους  ενώ συνεχίζεται δικαστικά η έντοκη διεκδίκηση α) των  δώρων επί των κύριων και επικουρικών τους συντάξεων,  β) των περικοπών των  επικουρικών  τους συντάξεων  καθώς και γ) των τόκων  επί των αναδρομικών που θα σας καταβληθούν στις κύριες συντάξεις  για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τις  12.5.2016.

όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι 8-10-2020 και δεν τους καταβληθεί  κανένα ποσό,  -γιατί δεν είχαν καμία μείωση στις κύριες συντάξεις λόγω του ότι τα ποσά που ελάμβαναν ήταν μικρότερα των  1.000 € – μπορούν να ασκήσουν αγωγές μέχρι το τέλος του έτους (όταν και παραγράφονται οι σχετικές αξιώσεις τους) για την  διεκδίκηση των   δώρων κύριας και  επικουρικής  τους σύνταξης καθώς και  για  τις μειώσεις των  επικουρικών τους  συντάξεων  .

όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι 8-10-2020 με την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ως αναδρομικά,  οι αξιώσεις τους  πέραν  του  11μήνου,   ήτοι για  την διεκδίκηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις, και στα επιδόματα εορτών και αδείας κύριων και επικουρικών συντάξεων αλλά  και για το  έντοκο των αναδρομικών που θα  τους καταβληθούν άμεσα στις κύριες συντάξεις   αποσβένονται.

Όμως ήδη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι με την διάταξη περί απόσβεσης μη παραγεγραμμένων αξιώσεων τίθεται θέμα ανεπίτρεπτης επέμβασης του νομοθέτη σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα του συνταξιούχου αλλά και προσβολής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των συνταξιούχων. Η ανωτέρω  παραβίαση  των  συνταγματικών  δικαιωμάτων και αρχών  είναι  ακόμα  εντονότερη στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος οι οποίοι συμπεριλήφθησαν για πρώτη  φορά  ρητά στους  δικαιούχους  των αναδρομικών του 11μήνου με την εκδοθείσα υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 14η Οκτωβρίου 2020 δηλαδή μετά το ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α 196/8.10.2020).

 

Τέλος,   σας ενημερώνουμε ότι στις αγωγές που ήδη έχουμε καταθέσει για τις μειώσεις στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος έχουμε ρητά επιφυλαχθεί να αναζητήσουμε τα ποσά της ζημίας μας από τον παράνομο επαναϋπολογισμό  από 1.6.2016 (άρθρο 73 Α του Ν.4387/2016)των παροχών προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% αντί των ποσοστών αναπλήρωσης   2,5 έως 4% ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του καταστατικού του ΤΑΠΤΠ, καθώς ο ως άνω επανϋπολογισμός συνεπάγεται μια επαχθέστατη μείωση της προσυνταξιοδοτικης παροχής και παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 61 περ α΄και β΄του Ν.3371/2005 και στις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1,4 παρ.5,22  παρ.2 και 5 Σ και το άρθρο 1ΠΠΠ ΕΣΔΑ

Εντός του Οκτωβρίου οι νομικοί μας σύμβουλοι θα μας αποστείλουν τα ειδικότερα δικαιολογητικά (για την ακύρωση του παράνομου  επανϋπολογισμού με 1,75%) που πρέπει να προσκομίσετε προκειμένου να κατατεθούν οι σχετικές αγωγές για όσους συνταξιούχους το  επιθυμούν .

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                  Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ