ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1194/14-07-2015 έγγραφο του επικεφαλής της ομάδας εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων του ΤΑΑΠΤΓΑΕ σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Στο διάστημα από τις 31-03-2015 μέχρι και τις 03-07-2015 ο Τομέας προχώρησε στην τελική οριστικοποίηση των 8.900 δαπανών με τελικό ποσό προς πίστωση 1.357.289,44€.

Στις 07-07-2015 παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου του ΕΟΠΥΥ:

  1. Τα πρωτότυπα παραστατικά για 8.900 εγγραφές.
  2. Μηχανογραφημένες λίστες των λόγω παραστατικών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα

Εισηγούμαστε

Τη λήψη απόφασης για την πληρωμή 8.900 εγγραφών δαπανών ασφαλισμένων προς το ΤΑΑΠΤΓΑΕ που έχουν οριστικοποιηθεί συνολικού ποσού 1.357.289,44€.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Α. Κοντός