Ευρωκλινική

Αθανασιάδου 9, πάροδος Δ. Σούτσου
11521 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 6416600, Fax: 210 6416555
www.euroclinic.gr