Ενημέρωση σχετικά με την παροχή ενηλικιώσεως τέκνου.