Για τους βοηθηματούχους του ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικό)